Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače

datum: 28.10.2022
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojačah.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015 in 11/2018 – ZSPDSLS-1) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki »Javna naročila, objave, razpisi«, »Druge javne objave«, objavlja

 

NAMERO

 

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 1479/13, k. o. Gojače, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2507-A034/22-1 z dne 19. 10. 2022, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 60 dreves (listavcev), les katerih se proda. Proda se neto količina 3,03 m³, ocenjena vrednost lesa je 97,59 € z DDV.

Posel bo sklenjen po 20-dnevnem roku objave te namere. 

 

Tadej Beočanin, župan 

 

Namera za neposredno prodajo lesa