Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina

datum: 12.11.2021
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje člana Nadzornega odbora Občine
Ajdovščina.

 Članica Nadzornega odbora Občine Ajdovščina Divna Vidmar je podala odstopno izjavo, zato ji v skladu s 117. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina – v nadaljevanju poslovnik (Ur. l. RS, št. 30/15) preneha mandat. Glede na navedeno je potrebno izpeljati postopek za imenovanje novega člana.

Pri imenovanju posameznih članov nadzornega odbora v primeru odstopa (110. člen poslovnika) podajo upravičeni predlagatelji predloge za manjkajoče člane, pri čemer je potrebno upoštevati predpisano sestavo in pogoje za imenovanje posameznega člana.

Statut Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) v 39. členu določa pogoje za imenovanje nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti visoko strokovno izobrazbo. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev (tudi občinska volilna komisija).

Prosimo, da predloge kandidatov posredujete do vključno petka, 19. 11. 2021, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Pripavila: Erika Zavnik, višja svetovalka

Mojca Remškar Planinc, direktorica 

Priponke: 

Poziv za predlaganje kandidatov 

Obrazec - kandidatura, nadzorni odbor 

Obrazec - soglasje kandidata