Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin

datum: 25.09.2019
kategorija: Druge javne objave

Lastnike nepremičnin v Občini Ajdovščina obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v avli Občine Ajdovščina, na naslovu Cesta 5. maja, potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije. Javna predstavitev modelov vrednotenja bo v ponedeljek, 14. oktobra 2019, ob 10. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.

 Predlog modelov vrednotenja nepremičnin bo s 1. 10. 2019 dostopen tudi na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije https://www.mvn.e-prostor.gov.si//, kjer bodo objavljene tudi poskusno izračunane vrednosti, izračunane na osnovi objavljenega predloga modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.

Vsi zainteresirani lahko od 1. oktobra 2019 do vključno 15. novembra 2019 podajo mnenja in pripombe k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin, ki morajo biti ustrezno obrazložene, in sicer:

-        pripombe, ki se nanašajo na zarise vrednostnih con in višine vrednostnih ravni nepremičnin na območju občine pošljite na obrazcu JR.MV-1 na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali skeniranega na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si ali izpolnite obrazec v fizični obliki in ga oddate v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina;

-        vse ostale pripombe na modele vrednotenja pošljite na obrazcu JR.MV-2 po pošti na naslov: Geodetska uprava RS – Vrednotenje, p.p. 35, 1001 Ljubljana, ali skeniranega na elektronski naslov vrednotenje@gov.si.

Obrazca JR.MV-1 in JR.MV-2 bosta dostopna na kraju javne razgrnitve ali na spletni strani Geodetske uprave Republike Slovenije (Portal množičnega vrednotenja nepremičnin). Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Kaj je množično vrednotenje nepremičnin?

Množično vrednotenje nepremičnin (v nadaljevanju: MVN) predpisuje Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 77/17 in 33/19), ki ureja pravila, postopke in merila za množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin v Republiki Sloveniji za namene obdavčevanja in druge javne namene določene z zakonom. Geodetska uprava Republike Slovenije je tako na podlagi zakona pripravila modele množičnega vrednotenja nepremičnin.

Množično vrednotenje nepremičnin je sistem ocenjevanja vrednosti nepremičnin na podlagi modelov množičnega vrednotenja in podatkov o nepremičninah, ki so vpisani v uradne evidence. Modeli vrednotenja pa so pravila, zapisana v obliki tabel, vrednostnih con, enačb ipd., ki določajo, katere lastnosti nepremičnine vplivajo na njeno posplošeno vrednost in v kakšni meri. V modele so zajeti še velikost nepremičnin, starost stavb in vsi drugi dejavniki, ki preverjeno vplivajo na dejansko tržno ceno.

Geodetska uprava Republike Slovenije je občine obvestila, da bo javna predstavitev modelov vrednotenja za občine Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica,  Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba, Tolmin in Vipava v ponedeljek 14. oktobra 2019, od 10.00 do 13.00 v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,  Nova Gorica.