Povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje z dolgom proračuna Občine Ajdovščina

datum: 03.06.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje z dolgom občinskega proračuna Občine Ajdovščina, za namen nadomestitve obstoječih kreditov.

Povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje z dolgom občinskega proračuna Občine Ajdovščina

Namen: Za nadomestitev obstoječih kreditov

 

Višina glavnice: 1.886.412,50 EUR; 

Obrestna mera: najugodnejša variabilna obrestna mera + pribitek;

Predviden rok črpanja kredita: 1. 7. 2019;

Predviden rok odplačila kredita: 1. 7. 2029;  

Način vračila glavnice: mesečno;

Način plačila obresti: mesečno;  

Vrsta zavarovanja kredita: menice;

Stroški najema kredita: najnižji možni;

Stroški vodenja kredita: najnižji možni;

Možnost predčasnega plačila: da, brez stroškov;

Datum objave povabila k dajanju ponudb za zadolžitev: 3. 6. 2019;

Rok za pridobitev ponudb: 18. 6. 2019;

Rok za sklenitev pogodbe: 28. 6. 2019;

Kriterij izbora: višina obrestne mere, stroški najema, stroški vodenja, možnost predčasnega vračila. 

Ponudba mora biti dana za celoten znesek povpraševanja, zavezujoča in v okviru navedenih pogojev, sicer se šteje za nepopolno.

Ponudbi morajo biti priloženi amortizacijski načrt za celoten znesek kredita, parafiran osnutek pogodbe in izkazani vsi stroški, vezani na najem kredita, ter izračunana efektivna obrestna mera. Rok veljavnosti ponudbe je do 28. 6. 2019.

Občina si pridrži pravico in možnost, da dokončno določi znesek, roke črpanja kredita, ali korigira znesek iz tega dopisa pred sklenitvijo pogodbe in pred izborom najugodnejše ponudbe.

Ponudbe morajo biti dostavljene v zapečateni kuverti z vidno oznako »Ne odpiraj - ponudba za kredit«, na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, po pošti ali osebno na vložišče, do vključno 18. 6. 2019.

Izbira ponudnika bo opravljena na osnovi utemeljitve izbora strokovnih služb občinske uprave, na podlagi kriterijev izbora, ki so definirani s strani Občine Ajdovščina. Predviden datum sklenitve pogodbe je 28. 6. 2019

Tadej Beočanin,                                                                                                                                        župan

Povabilo k oddaji ponudbe - upravljanje z dolgom občinskega proračuna