Povabilo bankam k sodelovanju

datum: 19.03.2019
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Sklepa o organiziranju in pričetku delovanja javne blagajne št. 405-1/2013 z dne 27. 9. 2013 in sprememb sklepa z dne 26. 3. 2015 in 26. 11. 2015 Občina Ajdovščina vabi banke in hranilnice k sodelovanju
pri organiziranju delovanja javne blagajne za plačevanje položnic za občane Občine Ajdovščina.

Predmet povabila bankam k sodelovanju je naslednji:

1. Plačevanje provizije za položnice Občine Ajdovščina, krajevnih skupnosti na območju občine Ajdovščina, javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Ajdovščina oziroma Republika Slovenija, in javnega podjetja, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina.

2. Število položnic iz prve točke, ki so predmet tega povabila, znaša 70.000 kosov. 

3. Pravne osebe iz prve točke so: Glasbena šola Ajdovščina, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Šturje, OŠ Dobravlje, OŠ Col, OŠ Otlica, Otroški vrtec Ajdovščina, Zdravstveni dom Ajdovščina, Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Lavričeva knjižnica, Razvojna agencija ROD, Zavod za šport Ajdovščina, Ljudska univerza Ajdovščina in Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Krajevna skupnost Ajdovščina, Krajevna skupnost Batuje, Krajevna skupnost Brje, Krajevna skupnost Budanje, Krajevna skupnost Cesta, Krajevna skupnost Col, Krajevna skupnost Črniče, Krajevna skupnost Dobravlje, Krajevna skupnost Dolga Poljana, Krajevna skupnost Gaberje, Krajevna skupnost Gojače - Malovše, Krajevna skupnost Kamnje - Potoče, Krajevna skupnost Otlica - Kovk, Krajevna skupnost Lokavec, Krajevna skupnost Plače, Krajevna skupnost Planina, Krajevna skupnost Podkraj, Krajevna skupnost Predmeja, Krajevna skupnost Selo, Krajevna skupnost Skrilje, Krajevna skupnost Stomaž, Krajevna skupnost Šmarje, Krajevna skupnost Ustje, Krajevna skupnost Velike Žablje, Krajevna skupnost Vipavski Križ, Krajevna skupnost Vrtovin, Krajevna skupnost Žapuže, Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina, Dom starejših občanov Ajdovščina.

4. Občani iz prve točke so prebivalci naslednjih naselij: Ajdovščina, Batuje, Bela, Brje, Budanje, Cesta, Col, Črniče, Dobravlje, Dolenje, Dolga Poljana, Gaberje, Gojače, Gozd, Grivče, Kamnje, Kovk, Kožmani, Križna Gora, Lokavec, Male Žablje, Malo Polje, Malovše, Otlica, Plače, Planina, Podkraj, Potoče, Predmeja, Ravne, Selo, Skrilje, Stomaž, Šmarje, Tevče, Ustje, Velike Žablje, Vipavski Križ, Višnje, Vodice, Vrtovče, Vrtovin, Zavino, Žagolič, Žapuže.

5. Banke se vabi k sodelovanju za obdobje od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2019, z možnostjo podaljšanja do dveh let. 

Pogoji, pod katerimi se banke in hranilnice vabi k sodelovanju, so naslednji:

1. Banka mora imeti poslovni prostor v mestu Ajdovščina. 

2. Banka mora biti odprta ob delavnikih najmanj od 8.00 do 17.30 in najmanj od 8.00 do 12.00 ob sobotah. 

3. Banka mora mesečno zagotavljati podatke o številu položnic, ki izpolnjujejo kriterije iz 3. in 4. točke predmeta povabila. 

Merilo za izbor banke oziroma hranilnice je najnižja provizija za plačevanje položnic.

Občina Ajdovščina bo obračune provizije na podlagi podatkov iz 3. točke plačevala v 30 dneh od datuma prejema obračuna.

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo po merilih za izbor ponudnika, ob izpolnjevanju pogojev iz povabila, najugodnejši. Priloženo izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da vstavite križec v za to namenjeno polje.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do 26. 3. 2019, do 12.00, do naročnika na vložišče občine, oziroma po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, v zapečateni kuverti s pripisom: »ne odpiraj - ponudba za sodelovanje pri organiziranju javne blagajne«.

Dodatne informacije lahko dobite pri gospe Karmen Slokar na telefon 05 36 59 116 ali na elektronsko pošto karmen.slokar@ajdovscina.si.

Priloge:

1. podatki o prijavitelju, 

2. ponudba, 

3. izjava.  

Občina Ajdovščina

Povabilo bankam k sodelovanju - javna blagajna