Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje nadzornega odbora - nadomestni član

datum: 15.02.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje nadzornega odbora, za nadomestnega člana.

Številka:  032-1/2019

Datum:    15. 2.2019

 

UPRAVIČENIM PREDLAGATELJEM

(zinteresirane organizacije, pravne osebe

s sedežem v občini, fizične osebe s stalnim

bivališčem v občini)

 

Članica Nadzornega odbora Občine Ajdovščina je podala odstopno izjavo. Imenovani z dnem podaje odstopne izjave preneha mandat, zato je potrebno izpeljati postopek imenovanja novega člana.

Statut Občine Ajdovščina v 39. členu določa pogoje za imenovanje nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti visoko strokovno izobrazbo. 

Pri imenovanju posameznih članov nadzornega odbora v primeru odstopa (110. člen Poslovnika občinskega sveta OA) podajo upravičeni predlagatelji predloge za manjkajoče člane, pri čemer je potrebno upoštevati predpisano sestavo in pogoje za imenovanje posameznega člana.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Prosimo, da predloge kandidatov za imenovanega novega člana Nadzornega odbora Občine Ajdovščina posredujete do vključno četrtka, 21. 2. 2019, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Predlogi prejeti po navedenem roku ne bodo upoštevani. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepa za imenovanja posredovala v sprejem občinskemu svetu.

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Mojca REMŠKAR PLANINC, s.r.

Poziv za predlaganje kandidatov za nadzorni odbor 

Obrazec - kandidatura za nadzorni odbor 

Obrazec - soglasje kandidata