Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Vrtovin

datum: 28.01.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o neposredni prodaji lesa, na parceli v k. o. Vrtovin.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  (Uradni list RS, št. 86/201075/201247/2013 – ZDU-1G, 50/201490/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015 in 11/2018 – ZSPDSLS-1) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki »Javna naročila, objave, razpisi«, »Druge javne objave«, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 2162/267, k.o. 2383 Vrtovin, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2507-A005/19 z dne 22. 01. 2019, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 75 dreves (listavcev), les katerih se proda. Proda se neto količina 9,16 m³, ocenjena vrednost lesa je 324,08 evrov z DDV.

Posel bo sklenjen po 20-dnevnem roku objave te namere.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 3502—183/2018-5

Datum:  28. 1. 2019

Namera o neposredni prodaji lesa