2. poziv za predlaganje kanidatov za imenovanje Nadzornega odbora

datum: 04.01.2019
kategorija: Druge javne objave

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji 17. 12. 2018 obravnavala prejete predloge za imenovanje nadzornega odbora. Glede na prejete predloge in zahteve, ki jih določa statut, celotne liste za imenovanje nadzornega odbora ni bilo mogoče oblikovati, zato je potrebno izpeljati nov postopek zbiranja predlogov.

 Statut Občine Ajdovščina v 39. členu določa pogoje za imenovanje nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj V. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Najmanj trije člani morajo imeti strokovno usposobljenost in delovne izkušnje iz finančno računovodskega področja. Najmanj trije člani  pa morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje občinski svet izmed občanov. Listo kandidatov sestavi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi predlogov, danih s strani članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini ter drugih fizičnih in pravnih oseb s stalnim bivališčem oz. sedežem v občini.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov krajevnih skupnosti, direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Prosimo, da predloge kandidatov, za imenovanje članov nadzornega odbora posredujete do vključno petka, 11. 1. 2019, na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Predlogi prejeti po navedenem roku ne bodo upoštevani. Gradivo bo obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter predlog sklepa o imenovanju posredovala v sprejem občinskemu svetu.

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Mojca REMŠKAR PLANINC, s.r.

Obvestilo - poziv za predlaganje kandidatov 

dopis-zbiranje predlogov za nadzorni odbor, ostali pred- 2 poziv.pdf

Obrazec - predlog za imenovanje kandidatov za Nadzorni odbor 

Obrazec - soglasje kandidata