Pregledovanje kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov

Dimnikarska služba je obvezna državna javna služba, ki jo ureja Zakon o dimnikarskih storitvah, kar pomeni, da so jo dolžni uporabljati vsi uporabniki. Dimnikarske storitve obsegajo pregledovanje in čiščenje malih kurilnih naprav, dimovodnih in prezračevalnih naprav, meritve dimnih plinov, odstranjevanje katranskih oblog in evidentiranje podatkov v evidenco. 

Zakon o dimnikarskih storitvah 

Uporabniki dimnikarskih storitev moramo:

- izbrati dimnikarsko družbo – aktualni seznam dimnikarskih družb z dovoljenjem in dimnikarjev z licenco je objavljen na spletišču državne uprave, v poglavju Dimnikarske storitve. Če se odločimo zamenjati dimnikarja, lahko to storimo do 30. junija tekočega leta za obdobje najmanj enega leta;

- omogočiti prvi pregled za novovgrajeno malo kurilno napravo in omogočiti vpis naprave v evidenco;

- dovoliti izvajanje dimnikarskih storitev skladno s 13. členom Zakona o dimnikarskih storitvah ter omogočiti pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah, vgradnji novih in ob začetku obratovanja neaktivnih naprav, nato pa je potrebno eno leto hraniti zapisnik o izvedenem pregledu;

- v primeru ugotovljenih nepravilnosti na kurilnih, dimnovodnih ali prezračevalnih napravah, na podlagi odločbe pristojne inšpekcije, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti.

Cene dimnikarskih storitev

Zakon o dimnikarskih storitvah predvideva določanje zgolj maksimalnih dovoljenih cen, dejanske cene storitev pa so lahko predmet dogovora med dimnikarsko družbo in uporabnikom.