Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk

Najpomembnejši vodni vir za preskrbo prebivalcev občine Ajdovščina ter dela občanov občin spodnje Vipavske doline predstavlja vodni vir Hubelj. S projektom 'Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk' bo zagotovljena strateška varnost in stabilnost pri vodooskrbi ter zdravstveno ustrezna voda. 

INVESTITOR: OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. Maja 6/a, 5270 Ajdovščina

POSREDNIŠKI ORGAN: REPUBLIKA SLOVENIJA - MINISTRSTVO  ZA OKOLJE IN   PROSTOR

Najpomembnejši vodni vir za preskrbo prebivalcev občine Ajdovščina ter dela občanov občin spodnje Vipavske doline predstavlja vodni vir Hubelj. Pomemben delež prebivalcev na Gori pa preskrbuje vodni vir Skuk. Ne glede na izdatnost obeh vodnih virov, pa prihaja v času povečanja porabe pitne vode do občasnih motenj v preskrbi, dodatno tveganje za preskrbo prebivalcev pa predstavljajo še morebitni kvari tehnološke opreme sistema. Pomembna pomanjkljivost vodooskrbe pa je strateško zagotavljanje varnosti v obliki rezervnih vodnih virov. Strateškega zagotavljanja rezervnih vodnih virov  vodooskrbna sistema nimata, gledano z vidika količin ter nenazadnje z vidika potencialnega onesnaženja.

Na nekaterih območjih pa javni sistem vodooskrbe še ni zgrajen oziroma je neustrezen, zaradi česar oskrba s pitno vodo v celoti ne ustreza standardom kakovosti za vodo, ki je namenjena prehrani ljudi v skladu z Direktivo o kakovosti pitne vode, namenjene za prehrano ljudi (98/83/ES).

Predmetni projekt z nazivom Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj - Skuk rešuje zgoraj navedeno stanje z izgradnjo naslednjih sklopov projekta:

I.          zagotovitev ustrezne akumulacije v Vodarni Hubelj,

II.          povezava sistema Hubelj s sistemom Gora z ustreznim črpališčem za oskrbo v obeh smereh in

III.         povezava sistema Gora s sistemom Podkraj – Strelice in zagotovitev oskrbe    uporabnikom.

Projekt predvideva povezavo vodnih virov Hubelj in Skuk v enotni hidravlično uravnotežen vodooskrbni sistem Ajdovščina ter na nekaterih območjih izgradnjo javnega sistema vodooskrbe, s čemer se bo zagotovilo strateško varnost in stabilnost pri vodooskrbi ter zdravstveno ustrezno pitno vodo.

V občini Ajdovščina bodo z realizacijo projekta doseženi naslednji primarni cilji, ki so skladni z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020:

-       po izvedbi hidravličnega uravnoteženja vodooskrbnega sistema in dogradnji bo v občini izboljšana javna oskrba s pitno vodo, s tem bo 16.517 obstoječe priključenih prebivalcev v občini imelo zagotovljeno varnejšo in zdravstveno ustrezno pitno vodo, ki v celoti ustreza standardom kakovosti za vodo, ki je namenjena prehrani ljudi v skladu z Direktivo o kakovosti pitne vode, namenjene za prehrano ljudi (98/83/ES).

-       prebivalcem bo zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo,

-       izgrajenih bo 108 novih vodovodnih priključkov ;

-       varnost oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodov bo zagotovljena z izgradnjo rezervnih vodnih  virov za javne vodovode (vodohrani Hubelj, Višnje, Podkraj),

-       število oseb, oskrbovanih iz javnega vodovodnega sistema z zdravstveno ustrezno pitno vodo  se bo po dogradnji vodovodnega sistema povečalo za 399 prebivalcev.

Investicija obsega:

-          zagotovitev ustrezne akumulacije vode v Vodarni Hubelj z izgradnjo novega podzemnega vodohrana v neposredni bližini Vodarne Hubelj, volumna 3000m3, sestavljenega iz treh fizično ločenih vodohranov volumna 1000m3 ter objekta za dezinfekcijo in navezava le-tega na obstoječe vodovodno omrežje,

-          povezavo sistema Hubelj s sistemom Gora z ustreznim črpališčem nad Lokavcem, ter zagotovitev oskrbe pitne vode v obeh smereh,

-          povezava vodovodnega sistema Gora s sistemom Podkraj – Strelicem, ki obsega izgradnjo vodovoda Col – Višnje – Podkraj – Hrušica, s tremi črpališči in dvemi vodohrani po 100 m3 ter  navezava vodovodnega sistema Bela  na nov javni vodovod.

S projektom bo na novo urejenih 18.261 m vodovodnega omrežja, od teh kot hidravlično izboljšanje v dolžini 10.789 m, na novo pa bo zgrajenega 7.472 m javnega vodovoda.

Ocenjena vrednost investicije  :                                   6.372.057,51 mio EUR

sofinanciranje EU iz evropskega kohezijskega sklada:           3.067.901,99 mio EUR

sofinanciranje RS:                                                                     541.394,47 mio EUR

delež Občine Ajdovščina                                                      2.762.761,05 mio EUR

Terminski plan izvedbe investicije:

Investicija se bo izvajala od oktobera 2021 do oktobra 2023. 

kohezijski sklad

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega kohezijskega sklada. 

www.eu-skladi.si