Projekt VIPava: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini

 Cilj projekta VIPava je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline. 

Trajanje projekta: 2017-2021

Vrednost projekta: 3.337.144 €   (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska UNIJA IZ Evropskega sklada za regionalni razvoj)

Tematski cilj: Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite uporabe virov

Prednostna os: Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti

Naziv prednostne naložbe: Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami

Vodilni partner projekta: Zavod za ribištvo Slovenije

Zavod za ribištvo Slovenije je postal vodilni partner projekta »VIPava«. Skupaj z ostalimi partnerji (Zavodom RS Slovenije za varstvo narave, Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Direkcijo RS za vode, Občino Ajdovščino, Občino Miren Kostanjevico in Mestno občino Nova Gorica) bomo izvajali ukrepe za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini. Velik pomen biotski raznovrstnosti, ki predstavlja pestrost organizmov in njihovih bivališč pripisujeta tudi Evropska unija (Evropski sklad za regionalni razvoj) in Republika Slovenija, ki naložbo sofinancirata v višini 3,3 milijona evrov. Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od prednostnih projektov za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020).

Končni cilj projekta je ohranjanje, izboljšanje in obnova habitata živalskih in rastlinskih vrst celotne Vipavske doline ciljano na vrste: laška žaba (Rana latastei) ,  

·         veliki pupek (Triturus carnifex) ,

·         hribski urh (Bombina variegata) ,

·         močvirski krešič (Carabus variolosus) ,

·         vidra (Lutra lutra) ,

·         močvirska sklednica (Emys orbicularis) ,

·         črnočeli srakoper (Lanius minor) ,

·         hribski škrjanec (Lullula arborea) ,

·         strašničin mravljiščar (Maculinea teleius) in

·         rogač (Lucanus cervus) .

Stanje habitatov ciljnih ogroženih vrst bomo:  

- ohranjali na vsaj 0,201 ha površin,
- izboljšali na vsaj 152,844 ha površin in
- obnovili na vsaj 34,405 ha površin. 

Uradna spletna stran projekta VIPava: www.projektvipava.si