Projekt GREVISLIN: Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah

Strateški projekt GREVISLIN - Zelena infrastruktura, ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih vrst in habitatnih tipov ob rekah - je sofinanciran iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija. 

Vodilni partner projekta je RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica. 

Projektni partnerji so poleg Občine Ajdovščina še Mestna občina Nova Gorica, Inštitut za vode Republike Slovenije, Agencija Republike Slovenije za okolje, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica ter Občina Postojna.

Italijanski partnerji projekta so Pristojni organ za upravljanje okrajnega porečja »Autorità di bacino distrettuale«, Uprava za upravljanje vodnih virov,  ARPA FVG, Konzorcij »Consorzio di Bonifica Pianura Isontina«, Občina Štaranzan, Dežela Benečija - Regionalna struktura biotske raznovrstnosti in parkov »Struttura regionale della Biodiversità e dei Parchi« ter Agencija Veneto Agricoltura.

Pridružena partnerja sta Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije in Občina Izola.

Projekt GREVISLIN se je začel izvajati 15. novembra 2018 in bo trajal 36 mesecev.

Spletna stran projekta Grevislin 

Namen in cilj projekta je krepiti upravljanje ekosistemov in obnavljanje biotskih raznovrstnosti prek zelenih infrastruktur in ekosistemskih storitev. V okviru projekta se pripravlja dolgoročni čezmejni razvojni načrt razvoja in varstva zelene infrastrukture. Spremljala se stanje voda in biotske raznovrstnosti habitatov, s poudarkom na območjih povodja Soče in spodnjega dela reke Livenza ter porečja Vipave. Izvedle se bodo pilotne aktivnosti in naložbe vzpostavitve zelenih infrastruktur na območju NATURA 2000, tako se bo krepila ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu trajnostnega upravljanja z vodami, varovanimi območji ter gozdnimi in kmetijskimi površinami.

V okviru projekta Občina Ajdovščina nastopa kot partner, ki vodi pomemben vsebinski delovni sklop imenovan Okoljske pilotne dejavnosti na območjih NATURA 2000 v transnacionalnih povodjih, ozaveščanje in izobraževanje. Občina se vključuje v aktivnosti vezane na vzpostavitev naprednih merilnih postaj za spremljanje okolijskih parametrov (vremenski parametri, parametri pojavnosti škodljivcev, ipd.) ter izvedbe pilotnih ukrepov v zeleno infrastrukturo za izboljšanje habitatov.