Zdravstveni inšpektorat RS, OE Nova Gorica, inšpekcijska pisarna Ajdovščina

Zdravstveni inšpektorat opravlja inšpekcijske nadzore nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov iz različnih področij. Inšpekcijska pisarna Ajdovščina spada pod okrilje območne enote ZIRS Nova Gorica, prostore pa ima na Vipavski cesti.   

Zaradi varovanja javnega zdravja opravlja ZIRS inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja: nalezljivih bolezni, ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti, v objektih, namenjenih tej dejavnosti, minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojev v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v kopališčih, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskega stanja začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah, pacientovih pravic, duševnega zdravja, zdravniške službe, zdravilstva, higienske ustreznosti kopalnih vod in zdravstvene ustreznosti mineralnih vod, zdravstvene ustreznosti pitne vode in objektov in naprav za javno preskrbo s pitno vodo, splošne varnosti proizvodov v pristojnosti Ministrstva za zdravje, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj, kozmetičnih proizvodov, igrač, zdravstvene ustreznosti oziroma varnosti živil in hrane, izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, omejevanja porabe alkohola, tobaka in tobačnih izdelkov.

Zdravstveni inšpektorat ima več območnih enot, inšpekcijska pisarna Ajdovščina spada pod okrilje OE Nova Gorica.  

Inšpekcijska pisarna Ajdovščina

Vipavska cesta 4a, 5270 Ajdovščina

Tel.: 05/366 43 00, fax: 05/331 18 55