Po terasah in suhozidju

Upravičenec Občina Ajdovščina je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Po terasah in suhozidju«.    

Operacija "Po terasah in suhozidju" je bila odobrena v okviru 2. javnega poziva LAS Vipavska dolina in je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja / ukrep LEADER. Operacija je nastala na podlagi pobude od »spodaj navzgor«; na pobudo aktivnih krajanov vasi Črniče in Vrtovin, ki so skupaj z Občino Ajdovščina pripravili predlog.

CILJI

Občina Ajdovščina bo skupaj s partnerjema Krajevno skupnost Črniče in Društvom za ohranjanje kulturne in naravne dediščine AQUA TURRIS iz Vrtovina izvedla aktivnosti za ohranjanju naravne in kulturne dediščine območja Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina. Z inventarizacijo terasirane krajine ter z oblikovanjem turistične infrastrukture tematske poti, bomo poudarili to edinstvenost v Vipavski dolini, hkrati pa prebivalce in obiskovalce naučili obnove terasirane krajine. Zgodbo terasirane krajine in obnove terasnih zidov bomo predstavili kot potencial za ustvarjanje novih turističnih priložnosti,  produktov in storitev ter vzporedno krepiti neposredno prodajo lokalnih produktov in storitev.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Vzpostavljena in urejena bo nova turistična tematska pot terasirane krajine med  naseljema Slejki in Lozarji. Pripravljeno bo poročilo o inventarizaciji terasirane krajine s smernicami nadaljnjega razvoja. Izvedena bo Šola suhozidja in terasirane krajine s trem delavnicami na temo obnove suhozidja, vsebina katerih bo tako praktična kot izobraževalna. Izvedeno bo opolnomočenje in dvig kompetenc predstavnikov ranljivih skupin in splošne javnosti.

·         Izvedene bodo promocijske aktivnosti operacije "Po terasah in suhozidju".

·         Vzpostavljeno bo novo formalno pogodbeno partnerstvo ponudnikov terasirane krajine.

CILJNE SKUPINE

Operacija je namenjena lokalnemu prebivalstvu, lastnikom zemljišč oz. teras ter obiskovalcem območij. Posebno pozornost pa namenja predstavnikom ranljivih skupin, in sicer brezposelnim (mlajšim in starejšim) ter invalidom, upokojencem in ženskam nad 50 letom starosti ter mladostnikom. Prenos znanj in motiviranje, bo opolnomočil ciljne skupine, da postanejo prostovoljni mentorji, motivatorji in promotorji obnove in revitalizacije terasirane krajine.     

Za vse zainteresirane je kontaktni e-naslov operacije: las.terase@ajdovscina.si.

 

Trajanje operacije:  1. 4. 2021 – 30. 4. 2022

Celotna vrednost operacije (z DDV):   71.308,80 evrov 

Sofinanciranje EKSRP/LEADER: 52.602,32 evrov 

Delež sofinanciranja:  85 %

Vir sofinanciranja: Ukrep:  Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude (LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, podukrep 19.2 

Logotipi-terase

Aktivnost se izvaja v okviru operacije Po terasah in suhozidju, ki je sofinancirana s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2