Delavnica za pripravo akcijskega načrta CPS Ajdovščina

 V Ajdovščini je bil prejšnji teden organiziran eden zadnjih dogodkov, ki je potekal v sklopu aktivnosti za pripravo Celostne prometne strategije, in sicer delavnica za pripravo akcijskega načrta. Ta namreč predstavlja najbolj oprijemljiv del strategije, saj določa nabor ukrepov skupaj s potrebnimi sredstvi, odgovornostmi in časovnimi roki za njihovo izvedbo, kar bo podlaga za spremljanje izvajanja strategije v naslednjih petih letih.   

Številne aktivnosti, ki so v tesnem sodelovanju z javnostjo vodile k pripravi učinkovite strategije trajnostnega razvoja prometa, potekajo že od avgusta lani, na zadnji delavnici pa so se predstavniki občine, krajevnih skupnosti, gospodarstva, javnih zavodov in drugih lokalnih deležnikov pogovarjali o ukrepih, s katerimi bo občina v naslednjih letih pristopila k uresničevanju strategije. Nabor ukrepov je tako rezultat vseh  dosedanjih aktivnosti, ki so bile izvedene s širšo javnostjo in ključnimi deležniki (4 javne razprave, 2 delavnici, anketa, intervjuji in drugi dogodki), kot tudi terenske analize in strokovnih ugotovitev pripravljavcev CPS.

Na tokratni delavnici so bili kot najpomembnejši ukrepi prepoznani tisti, ki vodijo k urejanju pešcem in kolesarjem namenjenih območij v naseljih, pri čemer so bile posebej izpostavljene regionalne kolesarske poti za vsakodnevno kolesarjenje ter ureditev območja za pešce v središču Ajdovščine. Na podlagi večkratnih ugotovitev, da je javni promet v Ajdovščini zanemarljiv, je bil del delavnice namenjen ukrepom s področja razvoja javnega prometa, med drugim tudi oživitvi in razvoju železniškega potniškega prometa. Za bolj trajnostno prometno prihodnost mesta bo treba vnaprej zagotoviti več sredstev tako za mehkejše ukrepe, kot je spodbujanje trajnostnih načinov mobilnosti in spreminjanje potovalnih navad z različnimi akcijami in dogodki, kot tudi za konkretnejše ureditve, na primer izboljšanje preglednosti in varnosti za pešce in kolesarje na zavoju ceste Ajdovščina–Col, na robu naselja. Po mnenju udeležencev delavnice pa naj bi dokončno izboljšanje varnosti omenjenega območja zagotovila šele t. i. vzhodna obvoznica, ki je izrazito dolgoročna rešitev, katere prvi korak bo vnos obvoznice v prostorski akt.

V naslednjih mesecih bo občina oblikovala celoten dokument CPS, ki bo obsegal analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter akcijski načrt, v katerem bodo za vsak posamezen ukrep določeni odgovorni nosilci, ocena sredstev potrebnih za izvedbo ter časovni rok izvedbe ukrepa. Izvajanje akcijskega načrta bo občina v naslednjih letih aktivno spremljala, kar bo tudi pogoj za kandidiranje občine na različnih razpisih za sofinanciranje ukrepov s področja trajnostne mobilnosti.