3. in 4. javna razprava: Ajdovci pričakujejo urejene peš in kolesarske poti ter ureditev mestnega središča v prijeten prostor namenjen druženju in srečevanju

V občini Ajdovščina že vse od lanskega avgusta potekajo številne aktivnosti namenjene pripravi Celostne prometne strategije (CPS), kjer je poudarek predvsem na vključevanju javnosti, ki se je na povabila k sodelovanju na javnih razpravah, dogodkih, delavnicah in ankete dobro odzivala. V sklopu priprav sta v sredo, 25. januarja 2017, potekali še zadnji dve javni razpravi.   

V občini Ajdovščina že vse od lanskega avgusta potekajo številne aktivnosti namenjene pripravi Celostne prometne strategije (CPS), kjer je poudarek predvsem na vključevanju javnosti, ki se je na povabila k sodelovanju na javnih razpravah, dogodkih, delavnicah in ankete dobro odzivala. V sklopu priprav sta v sredo, 25. januarja 2017, potekali še zadnji dve javni razpravi.

Tretja javna razprava je bila namenjena dokončnemu oblikovanju in potrditvi vizije razvoja prometa, ki se z nekaj manjšimi popravki predlaganega osnutka glasi:

Občina Ajdovščina bo v prihodnje razvoj prometa načrtovala celovito in usklajeno, na temeljih obstoječega stanja in prepoznanih potencialov in z namenom povišanja kakovosti bivanja.

Prizadevala si bo za urejanje prijetnih javnih prostorov po meri človeka v vseh naseljih občine, pri čemer bo v prvi vrsti zagotavljala dobre pogoje za vse občane, predvsem za ranljive skupine. Javni prostori bodo namenjeni srečevanju in druženju, nekateri od njih pa bodo namenjeni le pešcem in kolesarjem.

Občina si bo prizadevala tudi za urejanje tranzitnega in dostavnega prometa, tako da bo ta čim manj moteč za lokalne prebivalce.

Kot ena izmed občin severne Primorske regije bo spodbujala trajnostne oblike prometa, še  posebej javnega, s čimer bo okrepila tudi svojo prepoznavnost in dostopnost.

Na podlagi izbranih ciljev in vizije razvoja prometa, oblikovanih v predhodnih fazah izdelave CPS, so udeleženci na četrti javni razpravi podali konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k trajnostnemu razvoju prometa v občini.

Med njimi se jih je največ nanašalo na izboljšanje pogojev za hojo in predvsem kolesarjenje, kjer je bilo kot ključno prepoznano urejanje obstoječih, slabo vzdrževanih povezav ter izgradnja manjkajočih. Posebej je bila izpostavljena nujnost hkratnega načrtovanja novih ureditev in rekonstrukcij s spremljajočimi peš potmi ter kolesarsko infrastrukturo. Ob tem je nujno potrebna izgradnja osnovne kolesarske mreže, prioritetno ob glavnih regionalnih povezavah in mestnih vpadnicah, udeleženci  pa so predlagali tudi kolesarnice ob vseh javnih inštitucijah in uvedbo sistema izposoje koles.

Za večjo mobilnost starejših občanov ter tistih, ki živijo v zalednih krajih, ki so slabo povezani z rednimi avtobusnimi linijami, bi bilo potrebno nadgraditi javni potniški promet, pri čemer je bila izpostavljena možnost prevozov na klic. Na področju motornega prometa sta najbolj izstopala predloga nove obvozne ceste proti Colu ter umik motornega prometa iz Lavričevega trga. Skupaj z bolj strogo parkirno politiko, ki bi omejevala mirujoči promet v centru naselja, bi to pomenilo ureditev mestnega središča namenjenega druženju in srečevanju oziroma prireditvam in dogodkom za občane.

Po zaključku javne razprave je komisija, ki so jo sestavljali izdelovalci in naročniki, izmed sodelujočih v nagradni anketi CPS izžrebala nagrajence. Z glavno nagrado, zložljivim kolesom v vrednosti 200 EUR, se bo trajnostno vozil Nejc Furlan, na drugi nagradi, skiroju v vrednosti 100 EUR, se bo poganjal Aljoša Todorovič, tretja nagrada, zaščitna čelada v vrednosti 50 EUR, pa bo ščitila Marka Vovka. Iskreno čestitamo vsem nagrajencem in jim želimo mnogo trajnostno prepotovanih kilometrov!