Delavnica oblikovanje vizije razvoja prometa v Ajdovščini

V okviru priprave Celostne prometne strategije je v začetku decembra v Ajdovščini potekala delavnica s ključnimi deležniki v občini, katere glavni namen je bil oblikovati osnutek vizije razvoja prometa v občini. 

V okviru priprave Celostne prometne strategije je v začetku decembra v Ajdovščini potekala delavnica s ključnimi deležniki v občini, katere glavni namen je bil oblikovati osnutek vizije razvoja prometa v občini.

Udeleženci - predstavniki občinske uprave, krajevnih skupnosti, civilne družbe, mladih,  gospodarstva ter javnih zavodov, so v različnih delovnih skupinah analizirali ključna izhodišča, izbrane cilje in vrednote iz preteklih korakov izdelave CPS, ki so jih podali občanke in občani prek predhodnih javnih razprav, intervjujev ter ankete, ki jo je do sedaj izpolnilo 540 posameznikov. Na teh izhodiščih so pod mentorstvom pripravljavcev CPS oblikovali pogled na dolgoročen razvoj mobilnosti v Ajdovščini ter podali konkretne predloge za oblikovanje vizije trajnostnega razvoja prometa v občini.

Rezultat delavnice je osnutek vizije, ki se glasi:

Občina Ajdovščina bo nadaljnji razvoj prometa načrtovala celovito in usklajeno, na temeljih obstoječega stanja in prepoznanih potencialov, za dosego večje kakovosti življenja.

Prizadevala si bo za urejanje prijetnih javnih prostorov po meri človeka, pri čemer bo v prvi vrsti zagotavljala dobre pogoje za vse občane, predvsem za ranljive skupine.

Velik poudarek bo na urejanju peš in kolesarskih poti, ki bodo povezale zaledje s središčem občine, kjer bo v prihodnosti več javnih prostorov, namenjenih srečevanju in druženju, ter več površin, namenjenih le pešcem in kolesarjem.

Občina si bo ob tem prizadevala tudi za urejanje tranzitnega in dostavnega prometa, da bo ta čim manj moteč za lokalne prebivalce.

Kot ena izmed občin severne primorske regije bo spodbujala in sodelovala v razvoju javnega potniškega prometa, s čimer bo okrepila tudi svojo prepoznavnost in dostopnost.

 

Občanke in občani vabljeni k posredovanju svojih mnenj, predlogov in izboljšav na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a, 5270 Ajdovščina ali na elektronski naslov: obcina@ajdovscina.si, vabimo pa vas tudi, da izpolnite kratek vprašalnik https://www.1ka.si/a/111662