1. Javna razprava: Celostna prometna strategija - korak do trajnostne mobilnosti v Ajdovščini

Občina Ajdovščina je z željo po vzpostavitvi celostnih rešitev za zagotovitev trajnostne mobilnosti uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in pridobila sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije za sofinanciranje izdelave Celostne prometne strategije (CPS), v okviru katere je v sredo, 24. avgusta 2016, v Domu Krajanov Ajdovščina potekala prva javna razprava.

Na njej so strokovnjaki Ljubljanskega urbanističnega zavoda (LUZ) ter Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) predstavili projekt vzpostavitve CPS katere osrednji namen je uvajanje dolgoročnih, strateških in trajnostnih rešitev na področju urejanja prometa, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini.

Pomembno vlogo pri oblikovanju CPS bodo imeli tudi občanke in občani Ajdovščine, saj se kot pešci, kolesarji, uporabniki JPP ali vozniki pogosto soočajo z različnimi prometnimi izzivi, s svojim znanjem in izkušnjami pa lahko bistveno pripomorejo k iskanju ustreznih rešitev. Da je javnost izredno zainteresirana za sodelovanje se je pokazalo tudi na tokratni razpravi, saj je k aktivni udeležbi pristopilo več kot 30 posameznikov, ki so se v začetku seznanili z dejstvom, da sta za spremembe bistvena tako proces spreminjanja načina dela kot drugačen pristop k reševanju prometnih izzivov. Evropski trendi reševanja izzivov na področju mobilnosti se namreč kažejo predvsem v ukrepih, ki omogočajo lažje in varnejše pogoje za pešce in kolesarje, ter v spodbujanju uporabe javnega potniškega prometa, s tem pa pripomorejo k višji kakovosti javnih prostorov, večji varnosti otrok v prometu, zmanjšanju količine toplogrednih plinov, prav tako so pričakovani pozitivni učinki na okolje in zdravje.

Na javni razpravi so udeleženci kot največje izzive občine izpostavili pomanjkanje in slabo urejenost pešpoti, predvsem v industrijsko-trgovski coni Ajdovščina, ki velja za pešcem neprijazno, kot tudi v samem središču mesta ter okoliških vaseh (Cesta, Lokavec, Potoče, Žapuže). Da bi spodbudili uporabo kolesa kot prevoznega sredstva za vsakodnevne opravke, bi bilo potrebno urediti povezano mrežo kolesarskih poti v samem naselju ter jo navezati na okoliške kraje. Kot večji izziv je bil izpostavljen tranzitni promet na območju nekdanje industrijske cone Lipa, ki ovira stanovalce, moteč pa je tudi za dijake bližnje srednje šole ter uporabnike športne dvorane. Življenje v mestnem in vaških središčih po mnenju udeležencev najbolj ovirajo parkirana vozila, ki zasedajo večino trgov. Z zmanjševanjem površin za avtomobile bi mestni in vaški trgi lahko spet postali zanimivi in prijetni javni prostori namenjeni srečevanju in druženju prebivalcev vseh generacij.   

Ob tem je potrebno poudariti tudi izredno angažiranost s strani občinske uprave, kjer se zavedajo pomembnosti vključevanja javnosti in sodelovanja vseh ključnih deležnikov v občini. Kot je na začetku povedal župan Tadej Beočanin, si želijo z uspešno pridobljenimi evropskimi sredstvi izdelati dokument, ki bo predstavljal dobro izhodišče za nadaljnje trajnostno urejanje prometa, ob tem pa je opozoril, da je Celostna prometna strategija namenjena predvsem reševanju prometnih izzivov v strnjenih urbanih naseljih Ajdovščine, da bo pa dokument vsekakor naslavljal tudi problematiko oddaljenih krajev, saj se lahko le na ta način promet v Ajdovščini uredi celostno. Ob koncu je poudaril, da so prizadevanja občine intenzivno usmerjena v to, da bo dokument nastajal v tesnem sodelovanju z občankami in občani, saj je glavni cilj poiskati prave rešitve za njihove potrebe. 

PDF poročilo