OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina

datum: 10.06.2020
kategorija: Druge javne objave

Od 29. junija 2020 do preklica bo v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina in na spletni strani Občine Ajdovščina, www.ajdovscina.si, potekala javna razgrnitev naslednjih dokumentov:

- dopolnjen osnutek OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini, ki ga je izdelalo podjetje IB Studio, d. o. o., Koper;

- okoljsko poročilo za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini, ki ga je izdelalo podjetje Matrika ZVO, d. o. o., Ljubljana.

Javna obravnava dopolnjenega osnutka in okoljskega poročila OPPN za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini bo potekala 8. julija 2020, ob 16.30, v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini.

OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina - uvod 

Besedilni del 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina 

GRAFIKA: 

1A - izsek iz digitalnega prostorskega plana občine Ajdovščina 

1B - sprememba rabe 

2A - območje OPPN z obstoječim stanjem 

2B - območje OPPN z geodetskim posnetkom 

3 - prikaz vplivov in povezav OPPN s sosednjimi območji 

4 - ureditvena situacija 

5 - prikaz poteka omrežja GJI in priključevanja na GJD 

6 - prikaz ureditev potreb za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave 

7 - prikaz ureditev potreb za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

8 - predlog parcelacije 

STROKOVNE PODLAGE: 

Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji 

Splošni podatki o gradnji 

Načrt arhitekture

Lokacijski prikazi 

Tehnični prikazi 

Tabela površin 

Okoljsko poročilo: 

Okoljsko poročilo za OPPN za spremembo PNRP za gradnjo Vrtca Police Ajdovščina 

Priloga 1 - območje OPPN 

Priloga 2 - namenska raba območja OPPN 

Geološko geomehanski elaborat 

Hidrološko hidravlični elaborat 

SMERNICE: 

Adriaplin 

Adriaplin - grafična priloga 

Mnenje MOP o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe OPPN na okolje z vidika upravljanja z vodami

Mnenje MOP o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za OPPN 

Elektro smernice

Mnenje KSD Ajdovščina 

Seznanitev z dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za odločitev v postopku celovite presoje vplivov 

Smernice s področja upravljanja z občinskimi cestami za pripravo OPPN 

Konkretne smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo OPPN 

Telekom, smernice 

PRILOGE: 

Naslovnica - kazalo prilog 

Izvleček iz strateškega prostorskega akta 

Analiza smernic - izvleček iz strateškega prostorskega akta 

Povzetek za javnost 

Ureditvena situacija 

Zgibanka - postopek izdelave in sprejema OPPN 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi 

Sklep o začetku priprave OPPN za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora