Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ

datum: 15.05.2020
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k. o. Vipavski Križ.

Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018 in 79/2018 ) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo za nepremičnini, po metodi neposredne pogodbe, s katero bo odsvojila solastniški delež do 1/3 nepremičnin parc. št. 847/1 v izmeri 401 m2 in parc. št. 847/2 v izmeri 63 m2,  obe k. o. 2391 Vipavski Križ. Prodajna cena znaša 35,00 EUR/m2, oziroma  za solastniški delež  obeh nepremičnin  5.413,30 EUR. Davek in stroške povezane z realizacijo pogodbe nosi kupec, plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe.

Posel bo sklenjen po poteku 20 dni od te namere.

Morebitni drugi interesenti za nakup lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedenih  nepremičnin, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina postopek prodaje ustavila in opravila  postopek javne dražbe oz. javnega zbiranja ponudb, kjer bo izhodiščna oz. izklicna cena enaka zgoraj navedeni ceni, pod to ceno prodaja ne bo izvedena. Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Barbari Regulj.

 

 Župan

Tadej Beočanin l.r.

 

Številka: 478-28/2014

Datum:   15. 5. 2020

Namera