Namera za sklenitev neposredne zakupne pogodbe za nepremičnini v k. o. Ajdovščina

datum: 18.06.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne zakupne pogodbe za nepremičnini v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018 in 79/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

S K L E P

1. Občina Ajdovščina  namerava z interesentom skleniti zakupno pogodbo za parc. št.  355 in parc. št. 354, obe k.o. 2392 Ajdovščina, skupne površine 1.260 m2, za namene gojenja zelišč.

2. Zakupnina  nepremičnine se določi v znesku najmanj 19 evrov na leto.

3. Zakupno razmerje se bo sklenilo za določen čas 1 leto in z možnostjo podaljšanja in možnostjo enostranske odpovedi Občine Ajdovščina, v kolikor bi parceli potrebovala za svoje potrebe, z odpovednim rokom 2 meseca.

4. Zakupna pogodba se sklene po predhodni objavi namere za neposredno sklenitev pogodbe.

5. Morebitni drugi interesenti glede zakupa zgoraj navedenih nepremičnin, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina v postopek oddaje v zakup vključila vse interesente in opravila ustrezen postopek, z namenom sklenitve zakupnega razmerja s tistim interesentom, ki bo ponudil najvišjo zakupnino.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.

 

Številka: 478-32/2013-15

Datum:  18. 6. 2019

 

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Mojca REMŠKAR PLANINC 

Namera z grafično prilogo