Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - stavbe št. 1200 - v najem

datum: 23.04.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v skladu z določbami 64. člena v povezavi z 49. in 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), 20. člena v povezavi z 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.31/18), Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 31/2008) objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - stavbe št. 1200 - v najem.

 1.    IME IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

2.    PREDMET NAJEMA:

Predmet najema je stavba št. 2100, ki v naravi predstavlja industrijsko halo v izmeri 485,90 m2 in stoji na parceli št. 297/65 k.o. Ajdovščina.

3.    NAMEMBNOST PROSTORA:

Prostor se oddaja za proizvodno in skladiščno dejavnost.

4.    IZHODIŠČNA MESEČNA NAJEMNINA:

Izhodiščna  mesečna najemnina za stavbo  znaša 1.400,00 evrov. V ceno ni vključen DDV, ki ga plača najemnik v skladu z zakonodajo.

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati še obratovalne stroške, ki jih plačuje neposredno dobaviteljem, stroške električne energije, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške premoženjskega zavarovanja stavbe ter druge stroške, ki bi nastali pri uporabi najete nepremičnine.

5.    ČAS, ZA KATEREGA SE POSLOVNI PROSTOR DAJE V NAJEM:

Stavba se oddaja v najem za določen čas 3 let.  

6.    POGOJI V ZVEZI S STANJEM IN UREDITVIJO POSLOVNEGA PROSTORA:

Stavba se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je. Najemnik stavbe ne sme spreminjati, oddati v podnajem in ne sme dovoliti drugim, da opravljajo v stavbi kakršnokoli dejavnost brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.

7.    KOMISIJA:

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Barbara Regulj - vodja postopka,

Vida Šuštar – članica,

Irena Raspor – članica.

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

8.    IZJAVA SKLADNO Z DOLOČILOM 50/7 ČLENA ZSPDSLS-1:

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije (objavljena poleg te dokumentacije), v smislu, kot ga določa 50/7. člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 - fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne;

- fizično osebo, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva, ali posvojenca oziroma posvojitelja;

- pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov;

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po potrebi preostalih sodelujočih.

9.    MERILA ZA IZBOR:

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno najema ter bo predložil popolno ponudbo, z vsemi zahtevanimi dokazili. V primeru, da bosta pogoje javnega zbiranja ponudb v enaki meri izpolnjevala dva ali več ponudnikov, bodo z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.

10.  POTRDILA IN DOKAZILA, KIJIH MORAJO PONUDNIKI PRILOŽITI K PONUDBI:

- Obrazec ponudbe,

- izjava o nepovezanosti,

- Potrdilo o plačilu varščine,

- Parafiran vzorec najemne pogodbe.

11.  VARŠČINA:

Interesenti morajo za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb  najkasneje 10. 5. 2019 vplačati varščino, ki  mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek  (10 % izhodiščne  mesečne  najemnine):

140,00 EUR  na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 710301

Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

12.  ODDAJA PONUDB:

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo, v zaprti ovojnici z oznako: NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM STAVBE ŠT. 2100 V AJDOVŠČINI, z oznako 3528-3/2019, na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, najpozneje do 10. 5. 2019 do 12. ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan od 8. do 15. ure, v sredo do 17. ure in petek do 12. ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.

13.  OPCIJA PONUDBE: 

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb, to je od 13. 7. 2019 dalje.

14.  ODPIRANJE PONUDB:

Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb, bo javno, in sicer 13. 5. 2019 ob 9. uri, v prostorih Občine Ajdovščina, soba 105, izvedla ga bo s sklepom župana določena komisija.

15.  PODROBNEJŠE INFORMACIJE: 

Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše informacije v zvezi z najemom in predmetom najema v času uradnih ur občine pri Barbari Regulj na tel. št. 05 365 9 109.

Obrazec za pripravo ponudbe, izjava in vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Občine Ajdovščina.

16.  GRAFIČNA PRILOGA (v pripeti razpisni dokumentaciji). 

 

Številka: 3528-3/2019

Datum: 23. 4. 2019

 

Župan Občine Ajdovščina 

Tadej Beočanin 

 

Razpisna dokumentacija 

Obrazec - ponudba 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem 

Vzorec najemne pogodbe