Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora - v najem

datum: 03.04.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v skladu z določbami 64. člena v povezavi z 49. in 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18), 20. člena v povezavi z 16. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št.31/18), Pravilnikom o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo Občine Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 31/2008) objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine - poslovnega prostora - v najem.

 1.    IME IN SEDEŽ NAJEMODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Občina Ajdovščina, cesta 5. maja 6a Ajdovščina.

2.    PREDMET NAJEMA:

Predmet najema je poslovni prostor na naslovu: Lavričev trg 6d, 5270 Ajdovščina, ki v naravi predstavlja poslovni prostor-prodajalna v izmeri 229,05 m2 in skladiščni prostor v izmeri 50,00 m2.

3.    NAMEMBNOST PROSTORA:

Prostor se oddaja za trgovsko dejavnost - trgovino na drobno, pretežno z živili.

4.    IZHODIŠČNA MESEČNA NAJEMNINA:

Izhodiščna  mesečna  najemnina za poslovni prostor in skladiščni  prostor skupaj  znaša 800,00 EUR. V ceno ni vključen DDV, ki ga plača najemnik v skladu z zakonodajo.

Poleg najemnine je najemnik dolžan plačevati še obratovalne stroške, ki jih plačuje neposredno dobaviteljem, stroške električne energije, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in stroške premoženjskega zavarovanja glede na sorazmerni delež površine najetega prostora ter druge stroške, ki bi nastali pri uporabi najetega poslovnega prostora.

5.    ČAS ZA KATEREGA SE POSLOVNI PROSTOR DAJE V NAJEM:

Poslovni prostor se oddaja v najem za določen čas 5 let.

6.    POGOJI V ZVEZI S STANJEM IN UREDITVIJO POSLOVNEGA PROSTORA:

Poslovni prostor se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je. Najemnik ne sme spreminjati poslovnega prostora, oddati poslovnega prostora v podnajem in ne sme dovoliti drugim, da opravljajo dejavnost v poslovnem prostoru brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca.

7.    KOMISIJA

Postopek javnega zbiranja ponudb bo izvedla komisija Občine Ajdovščina v sestavi:

Barbara Regulj - vodja postopka

Vida Šuštar - članica

Špela Praček - članica

Zaradi nepredvidljivih dogodkov se lahko sestava komisije spremeni, o čemer bodo zainteresirani kupci obveščeni.

8.    IZJAVA SKLADNO Z DOLOČILOM 50/7 ČLENA ZSPDSLS-1

Ponudniki morajo najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati pisno izjavo o nepovezanosti s člani komisije (objavljena poleg te dokumentacije) v smislu, kot ga določa 50/7 člen ZSPDSLS-1, ki kot povezane osebe šteje:

 - fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije ali cenilcem v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,

- fizična oseba, ki je s članom komisije ali cenilcem v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,

- pravna oseba, v kapitalu katere ima član komisije ali cenilec delež večji od 50 odstotkov in

- druge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju povezan član komisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije ali cenilca.

V kolikor se sestava komisije zaradi nepredvidenih okoliščin po roku za vplačilo varščine spremeni, poda komisija odločitev o  izpolnjevanju pogojev za udeležbo v postopku najugodnejšemu dražitelju, po prejemu nove izjave najugodnejšega dražitelja ter po  potrebi preostalih sodelujočih.

9.    MERILA ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno najema ter bo predložil popolno ponudbo, z vsemi zahtevanimi dokazili. V primeru, da bosta pogoje javnega zbiranja ponudb v enaki meri izpolnjevala dva ali več ponudnikov, bodo z najugodnejšimi ponudniki opravljena dodatna pogajanja.

10.  POTRDILA IN DOKAZILA, KIJIH MORAJO PONUDNIKI PRILOŽITI K PONUDBI:

- Obrazec ponudbe,

- izjava o nepovezanosti,

- Potrdilo o plačilu varščine,

- Parafiran vzorec najemne pogodbe;

11.  VARŠČINA

Interesenti morajo za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za  najkasneje 19.4. 2019 vplačati varščino, ki  mora znašati najmanj spodaj navedeni znesek  (10% izhodiščne  mesečne  najemnine):

80,00 EUR  na račun Občine Ajdovščina: SI56 0120 1010 0014 597 sklic: 710301

Uspelemu ponudniku bo varščina obračunana pri najemnini, neuspelemu pa vrnjena v roku 8 dni od izbire najugodnejšega ponudnika.

12.  ODDAJA PONUDB

Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo v zaprti ovojnici z oznako: NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA V AJDOVŠČINI, z oznako 3528-2/2019, na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, najpozneje do 19. 4. 2019 do 12. ure.

Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za

oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure, v sredo do 17.00 ure in petek do

12. ure.

Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo

neodprte vrnjene pošiljatelju.

13.  OPCIJA PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb, to je od dne 23. 4. 2019

dalje.

14.  ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb, bo javno, in sicer dne 23. 4. 2019 ob 13.

uri, v prostorih občine Ajdovščina, soba 105, izvedla ga bo s sklepom župana določena komisija.

15.  PODROBNEJŠE INFORMACIJE

Zainteresirani najemniki lahko prejmejo podrobnejše Informacije v zvezi najemom  in predmetom najema v času uradnih ur občine pri Barbari Regulj, na tel. št. 05 36 59 109.

Obrazec za pripravo ponudbe, izjava in vzorec najemne pogodbe sta objavljena na spletni strani Občine Ajdovščina.

16.  GRAFIČNA PRILOGA v pripetem dokumentu Razpisna dokumentacija. 

 

Župan

Tadej Beočanin, l. r. 

 

Številka: 3528-2/2019

Datum: 3. 4. 2019 

Razpisna dokumentacija 

Obrazec - ponudba 

Vzorec najemne pogodbe 

Izjava o nepovezanosti s člani komisije in cenilcem