Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 02.04.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k. o. Ajdovščina.

 Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno prodajno pogodbo, s katero bo odsvojila nepremičnino parc. št. 1238/9 k.o. 2392 Ajdovščina (65 m2).

Prodajna cena je 50 EUR/m2, kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin oz. DDV. Kupnina se plača na podlagi izstavljenega računa, skladno z valuto na računu. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno, Občina ne odgovarja za pravne in stvarne napake.

Morebitni drugi interesenti glede pridobitve občinske nepremičnine, lahko v roku 20 dni od objave te namere podajo izjavo o interesu glede zgoraj navedene  nepremičnine, in sicer pisno na naslov Občine. V tem primeru bo Občina opravila pogajanja in sklenila pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, pri čemer cena ne bo nižja od zgoraj navedene.

Za podrobnejše informacije o predmetu prodaje se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 09 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Barbari Regulj.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-51/2018

Datum:   2. 4. 2019

Namera z grafično prilogo