Javna predstavitev osnutka Načrta zaščite in reševanja ob potresih na območju občine Ajdovščina

datum: 26.03.2018
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12 in 78/16) odpira župan Občine Ajdovščina javno predstavitev osnutka Načrta zaščite in reševanja ob potresih na območju občine Ajdovščina.

I.  V javno predstavitev se posreduje:

-       Osnutek načrta zaščite in reševanja ob potresih (Verzija 5.0)

II. Gradivo iz prejšnje točke bo od 26. marca 2018 do 26. aprila 2018 javno objavljeno na spletni strani http://www.ajdovscina.si ter v avli Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, v poslovnem času občinske uprave. V času uradnih ur Občinske uprave je javnosti po predhodni najavi na vložišču Občine ali po e-pošti obcina@ajdovscina.si za vprašanja in pojasnila o osnutku načrta v javni razpravi na voljo javni uslužbenec, pristojen za področje civilne zaščite.

III. V času javne predstavitve se zainteresirana javnost seznani z Osnutkom načrta zaščite in reševanja ob potresih na območju občine Ajdovščina in nanj poda pripombe, predloge in usmeritve. Zbrana mnenja in predlogi se po presoji predstojnika organa ali službe, pristojne za izdelavo načrta zaščite in reševanja, vključijo v predlog načrta zaščite in reševanja pred sprejemom. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

IV. V okviru javne predstavitve ima javnost pravico dajati pripombe, predloge in usmeritve h gradivu iz prve točke. Pripombe, predlogi in usmeritve se lahko pošljejo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali na elektronski naslov obcina@ajdovscina.si. Ne glede na način pošiljanja morajo pripombe in predlogi prispeti do 26. aprila 2018 do 18. ure.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v poročilu o javni predstavitvi, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni spletni strani.

Občina Ajdovščina obvešča javnost, da bo v postopku upoštevala samo pripombe in predloge javnosti, ki bodo čitljivi in prejeti v roku, kot izhaja iz tega obvestila.

V. Občina Ajdovščina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani.

VI. Objava javne predstavitve se izvede na spletni strani Občine Ajdovščina v katalogu informacij javnega značaja (http://www.ajdovscina.si) in na oglasni deski Občine Ajdovščina.

 

Številka: 842-2/2013

Datum: 22. 3. 2018

ŽUPAN                                      

Tadej BEOČANIN