Namera za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnine v k. o. Višnje

datum: 16.01.2018
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe za nepremičnine v k. o. Višnje.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina namerava z interesentom skleniti neposredno pogodbo, s katero bo Občina Ajdovščina odsvojila nepremičnini parc. št. 934/5 in parc. št. 934/6, obe k.o.  2379 Višnje (izven cestnega telesa) in pridobila nepremičnine 419/5, 419/6, 560/3 in 462/3, vse k.o. 2379 Višnje, ki v naravi predstavljajo del cestnega telesa.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r.

Številka: 478-178/2016-6

Datum:   16. 1. 2018

Namera z grafično prilogo