Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Brje

datum: 04.10.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Brje, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja zemeljskega elektrovoda.

Številka: 35024-69/2017-2

Datum: 4. 10. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 3535/1 k.o. 2395 Brje:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega elektrovoda v dolžini 4,12 m, širini 0,50 m in površini 2,06 m2;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. *14, 395/6 in 395/7 k.o. 2395 Brje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo