Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letih 2017/2018

datum: 02.10.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, na podlagi Pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015), Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2017 (Uradni list RS št. 82/2016 in št. 35/2017) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2018 (Uradni list RS št. 82/2016 in št. 38/2017) objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letih 2017/2018.

 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE PRIREDITEV:

a)    Silvestrovanje 2017/2018

b)    Ajdovščina v maju 2018

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladu z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

 b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge (v nadaljevanju podjetja), ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja, ter ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina in so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države;  

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah;

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki;

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirana iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo, ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA POSAMEZNO PRIREDITEV:

a)    Silvestrovanje 2017/2018, 15.800 evrov

b)    Ajdovščina v maju – dnevni program, 23.000 evrov

IV. NAČIN FINANCIRANJA

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posamezne prireditve. Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina, na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev«. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100 %, so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora. DDV ni upravičen strošek.

Rok  porabe sredstev:  dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 5. 2018.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka ter finančnega in vsebinskega zaključnega poročila.

V. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)    Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina ter potekati v središču mesta Ajdovščina.

- Prireditev mora biti odprta in dostopna širšemu krogu obiskovalcev.

- Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

- Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja, itd.). Organizator prireditve mora TIC‑u  Ajdovščina,  predložiti natančen program prireditve najmanj 1 mesec pred pričetkom prireditve.

- Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objaviti simbol Občine Ajdovščina.

- Prijavitelj mora na promocijskih materialih objaviti logotip destinacijske znamke Vipavska dolina; znak mora biti umeščen skladno s priročnikom celostne grafične podobe tržne znamke Vipavska dolina (za pridobitev znaka in soglasja k ustreznosti umestitve znaka se izvajalec obrne na Razvojno agencijo ROD Ajdovščina).

- Prijavitelj mora na prireditvenem prostoru izobesiti transparent z logotipom destinacijske znamke Vipavska dolina, ki si ga izposodi v tajništvu Občine Ajdovščina.

- Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

- Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotoviti vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

- Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenja za izvedbo prireditve.

- Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

- Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

- Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina, ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu, ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

b)    Posebni pogoji

Poleg splošnih pogojev morajo prireditve oziroma prireditelji le teh za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

SILVESTROVANJE 2017/2018

Prireditev Silvestrovanje mora potekati 31. 12. 2017 v središču mesta Ajdovščina. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program z namenom privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

AJDOVŠČINA V MAJU 2018

Prireditev Ajdovščina v maju mora slediti cilju: postati glavna turistična prireditev v občini Ajdovščina, namenjena tako lokalnemu prebivalstvu, kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev. Tema prireditve so značilnosti in zanimivosti Ajdovščine oziroma Vipavske doline ter promocija le-teh širši množici. Prireditev mora potekati kontinuirano najmanj 2 dni (vikend) v mesecu maju 2018. Odvijati se mora v centru mesta Ajdovščina. Program prireditve Ajdovščina v maju mora biti namenjen različnim ciljnim skupinam obiskovalcev (otrokom, mladim, starejšim) ter vsebovati različne celodnevne dejavnosti.

Dnevni program prireditve mora vključevati kulinaričen del (lokalne ponudnike, vinarje, gostince, itd.), program za otroke ter ostale dejavnosti (šport, kultura, predstavitve društev, lokalni izdelki, itd.)

Večerni program mora zajemati nastope priznanih glasbenih skupin ter privabiti večje število obiskovalcev. Vsaj en koncertni večer mora biti obiskovalcem dostopen brez vstopnine.

VI. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

Prejete vloge na javni razpis za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril:

-          kakovost in obsežnost programa prireditve (prireditve s pestrim, kakovostnim in inovativnim programom prejmejo več točk),

-          tradicionalnost prireditve (večkrat izvedene tradicionalne prireditve prejmejo več točk),

-          pričakovani obisk prireditve (prireditve s predvidenim večjim številom obiskovalcev prejmejo več točk),

-          realnost finančne konstrukcije glede na kakovost in obsežnost programa prireditve (realnejša finančna konstrukcija ter finančna konstrukcija, ki predvideva nižji delež sofinanciranja, prejme več točk),

-          vpliv na zasedenost turističnih kapacitet (prireditve, ki imajo vpliv na zasedenost turističnih kapacitet, dobijo več točk).

Prijavitelji bodo ocenjeni po zgoraj opisanih merilih, na podlagi katerih bodo prejeli oceno od 0 do 100 točk.  Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50 % vseh možnih točk.

VII. PRIJAVA NA RAZPIS

Prijava na razpis mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih, oziroma ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

V primeru, da prijavitelj pošilja več prijav, mora biti vsaka prijava poslana ali predložena v posebni kuverti z ustreznimi oznakami. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

podatke o prijavitelju, podatke o prireditvi, opis programa prireditve, reference prijavitelja, promocija in oglaševanje, finančna konstrukcija projekta, izjava prijavitelja, izjava za podjetja (izpolnijo le podjetja), priloge, vzorec pogodbe, obrazec zaključnega poročila, obrazec zahtevka za izplačilo sredstev.

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločitvi o sofinanciranju prireditve spremeni odločitev in z izbranim prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznostih do Občine Ajdovščina v letu 2017 oz. v preteklih letih razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi česar je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača, oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi  zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku, razen če še pred izvedbo prireditve pridobi soglasje Občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VIII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)    poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi, objavljen v tiskanem ali spletnem mediju),

b)    finančni obračun prireditve z dokazili (fotokopije računov, pogodb, itd.) ter

c)    zahtevek za izplačilo sredstev.

IX. OBRAVNAVA VLOG:

a)    Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.

b)    Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)    Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

d)    Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)    Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)     Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG:

Rok za oddajo vlog po tem razpisu je petek, 20. 10. 2017.  

Pisne vloge morajo biti poslane ali osebno oddane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2017/2018« ter navedbo prijavljene prireditve.

XI. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XII. INFORMACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku  dvignejo v vložišču Občine Ajdovščina. Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel.št.: 05/365-91-59 (Janja Jazbar) ali pišejo na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si.

Razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa in razpisne objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

 

Številka: 41031-0039/2016

Datum: 2. 10. 2017                                                                                                                   

Občina Ajdovščina  

Tadej Beočanin, župan

Besedilo Javnega razpisa - prireditve 2017/2018 

Razpisna dokumentacija