Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Šturje

datum: 15.09.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Šturje.

 Številka: 35024-55/2017-2

Datum: 15.9.2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO in 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014 in 58/2016), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 196/2 k.o. 2380 Šturje:

-      služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 5,00 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom za drog JR 1,0 x 1,0 m na lokaciji določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami in sicer:

T1: X=416010.9430 Y=83841.1301 in

T2: X=416012.1018 Y=83840.9287,

 

na parceli št. 1669/2 k.o. 2380 Šturje:

-      služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 64,00 m in širini 1,00 m na lokaciji določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami in sicer:

T3: X=416009.9090 Y=83845.8309,

T4: X=416011.0506 Y=83846.3851,

T5: X=416034.3203 Y=83903.8342 in

T6: X=416035.4314 Y=83904.2833 ter

 

na parceli št. 1667/1 k.o. 2380 Šturje:

-      služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 39,00 m in širini 1,00 m s pripadajočim jaškom za drog JR 1,0 x 1,0 m na lokaciji določeni z Gauss-Kruegerjevimi koordinatami in sicer:

T7: X=416035.9525 Y=83916.1327

T8: X=416035.7071 Y=83917.1164

T9: X=416020.4460 Y=83931.3948

T10: X=416019.8309 Y=83932.1994

 

kot je vse prikazano na skici v modri in zeleni barvi, za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

 

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo