Stališča do pripomb javnosti - dopolnjen osnutek OPPN za območje od plazu Stogovce poškodovane ceste ter okoljsko poročilo

datum: 21.07.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja stališča do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce in Okoljskemu poročilu za OPPN za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce.

 Dopolnjen osnutek OPPN in okoljsko poročilo sta bila javno razgrnjena v prostorih občinske stavbe v Ajdovščini, v času od 15. maja do 15. junija 2017, v digitalni obliki pa na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si. 23. maja 2017 je bila izvedena tudi javna obravnava, na kateri so pripravljavec, izdelovalec prostorskega akta in izdelovalec okoljskega poročila podrobneje predstavili in obrazložili ureditve ter prisotnim podali dodatna pojasnila. 

Občina je v času razgrnitve prejela 7 pripomb in predlogov. Predlogi in pripombe iz razgrnitve in razprave so arhivirani na občini Ajdovščina.

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov 

Stališča do pripomb