Sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

datum: 06.07.2017
kategorija: Novice

Ministrstvo za infrastrukturo je 30. junija 2017 objavilo javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 – 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 32/2017 objavilo javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev v višini 8 milijonov EUR za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (lesna biomasa, geotermalna in sončna energija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. 6. 2018.

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru 'Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020'.

Predmet sofinanciranja so projekti daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju DO OVE) za obdobje 2017 do 2020 v naslednji vsebini:

•             izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;

•             razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;

•             v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge.

Skupna višina državne pomoči znaša največ 55 % upravičenih stroškov za mala in mikro podjetja, 45 % za srednja podjetja in 35 % za velika podjetja. Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.

http://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/objavljen-javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskega-ogrevanja-na-obnovljive-vire-energije-3899/