Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o.

datum: 01.06.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k. o. Ajdovščina.

Številka: 35024-53/2017-3

Datum: 1. 6. 2017

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah v lasti občine, in sicer na:

parc. št. 1801/6, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 1801/7, k.o. 2392 Ajdovščina,

parc. št. 1802/1, k.o. 2392 Ajdovščina,

za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje, upravljanje, popravilo, rekonstrukcijo in nadzor   distribucijskega omrežja zemeljskega plina, v širini 1,50 m levo in desno od osi plinovoda.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za čas obratovanja plinovodne infrastrukture v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo