Stališča do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN Ribnik SB II

datum: 29.05.2017
kategorija: Druge javne objave

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II je potekala od 3. februarja do 7. marca 2017, javna razprava s podrobno predstavitvijo ureditve je bila opravljena 7. februarja. V nadaljevanju so objavljena stališča do podanih pripomb in predlogov javnosti.

Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve 

 Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Ribnik SB II