Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom Stogovce poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in Okoljskega poročila za sanacijo te ceste

datum: 15.05.2017
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina naznanja, da se je pričela javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja in Okoljskega poročila za OPPN za sanacijo te ceste na območju plazu Stogovce. Gradivo bo razgrnjeno od 15. maja do 15. junija 2017. Javna obravnava bo potekala 23. maja 2017 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina.


 ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina–Predmeja na območju plazu Stogovce  

Okoljsko poročilo   

Grafike   

Smernice nosilcev urejanja prostora   

STROKOVNE PODLAGE: 

Vodilna mapa 

Ceste 

Objekti 

Geologija 

Hidrologija 

Katastrski elaborat 

Predračunski elaborat       

Obrazec za predloge in pripombe