Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina

datum: 12.05.2017
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k. o. Ajdovščina, za potrebe letnega vrta.

 Na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v najem del zemljišča s parc. št. 1047/1 k.o. Ajdovščina, v izmeri cca. 81 m2 ob poslovnem objektu Slaščičarna Ajdovščina, za potrebe letnega vrta.

Mesečna najemnina bo določena skladno z določbami Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo. Najemno razmerje se bo sklenilo z zainteresiranim ponudnikom, v primeru več interesentov pa s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno za mesečni najem.

Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas, z odpovednim rokom 3 mesecev, brez navajanja razlogov odpovedi.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-76/2017

Datum:   11. 5. 2017     

Namera