Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah / tekmovanjih

datum: 16.02.2017
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah / tekmovanjih. Rok za prijavo je 9. 3. 2017.

 Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 82/16), Sklepa o začetku postopka in imenovanju administrativne in strokovne komisije št.41031-8/2017 z dne 14. 2. 2017 ter pogojev in meril, ki jih je sprejela strokovna komisija dne 15. 2. 2017 objavlja

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE UDELEŽBE NA VELIKIH MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITVAH/TEKMOVANJIH 

I. Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje stroškov udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih v obdobju 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017.

Velike mednarodne športne prireditve/tekmovanja, katerih udeležbo se sofinancira so:

1.    svetovana prvenstva/pokali,

2.    evropska prvenstva/pokali,

3.    uradna mednarodna klubska tekmovanja (npr. liga prvakov).

II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev

Občina Ajdovščina bo v letu 2017 namenila naslednja sredstva za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih (v nadaljevanju tekmovanja):

1. za društva (kolektivne športne panoge) - udeležba ekip: 15.000,00 €

2. za društva (individualne športne panoge) - udeležba posameznikov: 3.000,00 €

3. za fizične osebe (individualne športne panoge) - udeležba posameznikov: 2.000,00 €.

V primeru, da sredstva pod posamezno točko ne bodo razdeljena se lahko prerazporedijo.

III. Pogoji in merila za izbor izvajalca ter višina sofinanciranja:

III. a Pogoji:        

Na razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih (v nadaljevanju tekmovanja) lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti, ki tekmujejo v eni izmed olimpijskih športnih panogah in sicer:

1. športna društva, ki imajo sedež v občini Ajdovščina:

- za ekipe v kolektivnih športnih panogah, ki imajo ustrezno registracijo v okviru uradno potrjenih tekmovalnih sistemov posamezne nacionalne panožne športne zveze

- za posamezne športnike v individualnih športnih panogah, ki imajo bivališče v občini Ajdovščina, so registrirani v okviru uradno potrjenih tekmovalnih sistemov nacionalne panožne športne zveze.

2. fizične osebe-posamezniki v individualnih športnih panogah,  ki imajo bivališče v občini Ajdovščina, so registrirani v okviru uradno potrjenih tekmovalnih sistemov nacionalne panožne športne zveze.

Posebni pogoji javnega razpisa:

-      prijavitelj lahko prijavi le tekmovanja, za katera niso pridobljena/zagotovljena namenska sredstva za kritje stroškov udeležbe (kot namenska sredstva se štejejo viri, ki jih zagotavlja: Olimpijski komite Slovenije, Fundacija za šport, nacionalna panožna zveza, ministrstvo, organizator tekmovanja)

-       isto tekmovanje lahko prijavi samo en izvajalec.

III. b Merila, kriteriji in višina sofinanciranja:

Prijavitelji, ki bodo pravočasno oddali popolno vlogo in bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo ocenjeni v skladu z merili.

Merila po kateri se  bodo ocenjevale vloge so:

1. Točkovanje glede na športno panogo prijavitelja v skladu v skladu z razvrstitvijo panog  Olimpijskega komiteja Slovenije:

 

prvi razred

5 točk

drugi razred

4 točke

tretji razred

3 točke

četrti razred

2 točki

peti razred

1 točka

 

2. Točkovanje glede na lokalno pomembnost športne panoge prijavitelja (1-3 točke).

Na podlagi ocenjevanja in doseženega števila točka se opravi razvrstitev posebej za:

- društva (kolektivne športne panoge)

- društva (individualne športne panoge)

- fizične osebe (individualne športne panoge).

Namen in višina sofinanciranja:

-       sofinancira se: prijavnina na tekmovanje, strošek nočitev za čas tekmovanja, strošek potovanja povezan s tekmovanjem (letalska karta,avtobus…) in sicer do 80 % navedenih stroškov.

Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena po vrstnem redu glede na dosežno število točk (posebej  za: društva-kolektivne športne panoge, društva- individualne športne panoge in fizične osebe-individualne športne panoge), do porabe zagotovljenih sredstev.

IV. Rok izvedbe in poraba sredstev

Sofinancira se stroške udeležbe na tekmovanjih od 1. 9. 2016 – 31. 8. 2017. Sredstva se bodo izbranim prijaviteljem dodelila na podlagi zahtevka, po realizaciji in dostavi ustreznih dokazil. Zahtevek za nakazilo sredstev mora biti oddan na Občino Ajdovščino najkasneje do 30. 11. 2017.

V. Način in rok za oddajo vlog

Prijave v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis - mednarodna športna tekmovanja - ne odpiraj« se pošlje po pošti ali odda osebno na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naslov prijavitelja. Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletni strani občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: Javna naročila, objave, razpisi, zavihek: Javni razpisi.

Rok za prijavo na javni razpis je 9. 3. 2017. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav, po pošti priporočeno, ali osebno v sprejemno pisarno občine v času uradnih ur. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno vlogo, bodo pozvani na dopolnitev, nepravočasno prispele prijave pa bodo s sklepom zavržene.

Dodatne informacije lahko vlagatelji dobijo na tel. št. 05/ 365 91 22 – Erika Zavnik.

VI. Odpiranje vlog in izid javnega razpisa:

Odpiranje vlog bo predvidoma dne 13. 3. 2017. Odpiranje ne bo javno. O izidu javnega razpisa bodo izvajalci predvidoma obveščeni v  roku enega meseca po roku za oddajo prijav. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. 

 

Številka: 41031-8/2017

Daum: 16. 2. 2017

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo javnega razpisa 

Razpisna dokumentacija (word)

Razpisna dokumentacija (pdf)