Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina

datum: 23.12.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2017.

 Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 15/2003-ZOPA), 10. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 92/2015, 82/2016) ter Letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2017, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja

 

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2017

I. Občina Ajdovščina bo v letu 2017 sofinancirala naslednje športne programe, oz. področja/podpodročja športa:

A) ŠPORTNI PROGRAMI

1.    Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in pouka prostih dneh.

2.    Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami:

-       celoletni športni programi,

-       programi v počitnicah in pouka prostih dneh.

3.    Obštudijske športne dejavnosti:

-       celoletni športni programi.

4.    Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

-       programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

-       tehnične športne panoge in miselne igre.

5.    Kakovostni šport:

-       uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa.

6.    Vrhunski šport:

-       programi športnih društev na področju vrhunskega športa.

7.    Šport invalidov:

-       celoletni športni programi invalidov,

-       programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov.

8.    Športna rekreacija:

-       celoletni ciljni športno rekreativni programi.

9.    Šport starejših:

-       skupinska gibalna vadba starejših.

Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami se vrednoti v okviru točke 1 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine. Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov se vrednotijo v okviru točke 6 – Vrhunski šport.

B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.

II. Višina sredstev za sofinanciranje področij/podporočij: Za izvedbo javnega razpisa so predvidena sredstva v višini 250.000,00 €. Sredstva, pridobljena na javnem razpisu, morajo biti porabljena v letu 2017.

III. Vloge, prejete na javni razpis, bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina ter v skladu z Merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/2015, 82/2016).

V skladu z Letnim programom športa se sofinancira največ eno usposabljanje in eno izpopolnjevanje strokovnega kadra.

IV. Na razpis se lahko prijavijo:

Splošni pogoji:

1.    športna društva, ki imajo urejeno ustrezno registracijo,

2.    zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini Ajdovščina,

3.    zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

4.    zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,

5.    ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

1.    so registrirani in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega razpisa,

2.    imajo sedež v občini in v njej pretežno opravljajo športno dejavnost za prebivalce občine (upošteva se dejavnost društva kot celoto, za posamezna področja, podpodročja se upošteva posebne pogoje iz pravilnika in meril),

3.    imajo za prijavljene dejavnosti:

-       zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,

-       izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

-       urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

Ne sofinancira se programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Ajdovščina ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Ajdovščina.

V. Rok za oddajo vlog je sreda, 25. 1. 2017. Prijave z zahtevano dokumentacijo se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-prijava RAZPIS ŠPORT 2017«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15.00, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Občina Ajdovščina si pridružuje pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: javna naročila, objave, razpisi, zavihek: javni razpisi.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 36 59 122 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič, (05) 36 44 721.

VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala v petek, 27. 1. 2017 in ponedeljek,     30. 1. 2017, po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija ter navodilo za pripravo in oddajo vloge 

Obrazec - Podatki o prijavitelju 

Obrazec - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - celoletni programi 

Obrazec - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami - počitniški programi 

Obrazec - Obštudijske športne dejavnosti 

Obrazec - Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

Obrazec - Tehnične športne panoge in miselna igra 

Obrazec - Kakovostni šport 

Obrazec - Vrhunski šport 

Obrazec - Šport invalidov

Obrazec - Športna rekreacija 

Obrazec - Šport starejših

Obrazec - Usposabljanje in  izpopolnjevanje strokovnih kadrov