Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016

datum: 09.06.2016
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS št. 92/15) objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016.

 I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE PRIREDITEV:

a)    Mozartov rekviem,

b)    Drsanje s spremljevalnim programom,

c)    Silvestrovanje.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2016 na območju občine Ajdovščina.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

 b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini Ajdovščina, ki organizirajo športne prireditve izven občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV ZA POSAMEZNO PRIREDITEV:

a)    Mozartov rekviem, 7.800 EUR

b)    Drsanje s spremljevalnim programom, 22.000 EUR

c)    Silvestrovanje, 9.000 EUR.

IV. NAČIN FINANCIRANJA

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posamezne prireditve. Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev« v višini 33.800 eur. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100% so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov.

Rok  porabe sredstev:  dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega ter vsebinskega zaključnega poročila.

V. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)    Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji , ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina.

Prireditev mora biti odprta in dostopna širšemu krogu obiskovalcev.

Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja, itd.). Organizator prireditve mora TIC‑u  Ajdovščina,  predložiti natančen program prireditve najmanj 1 mesec pred pričetkom prireditve.

Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objaviti logotip Občine Ajdovščina.

Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotovijo vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenja za izvedbo prireditve.

Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

b)    Posebni pogoji

Poleg splošnih pogojev morajo prireditve oziroma prireditelji le teh za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

MOZARTOV REKVIEM

Prireditev mora vsebovati glasbeno izvedbo dela Mozartov Rekviem z nastopom filharmoničnega orkestra in zbora. Pri izvedbi prireditve morajo sodelovati profesionalni in ljubiteljski glasbeniki. Prireditev se mora odvijati junija 2016 v Grajskem obzidju v Ajdovščini. V primeru slabega vremena se prireditev lahko preseli na drugo lokacijo.

SILVESTROVANJE

Prireditev Silvestrovanje mora potekati 31. decembra 2016 na Lavričeve trgu v Ajdovščini. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program z namenom privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Prireditve mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

DRSANJE S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

Drsališče mora biti postavljeno v centru mesta Ajdovščina. Drsanje in spremljevalni program mora biti zagotovljeno najmanj 30 dni v času med 10.12.2016 in 30.01.2017. Prijavitelj mora poskrbeti za postavitev drsališča, obratovanje in vzdrževanje drsališča, najem opreme ter za spremljevalni animacijski program za otroke (in odrasle). Drsališče mora biti v dopoldanskem času brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina (vključno z izposojo opreme za drsanje). Občina Ajdovščina bo izbranemu prijavitelju na izbrani lokaciji zagotovila električno energijo ter po potrebi ustrezen pod.

VI. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

40

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve. Vsak prijavitelj lahko prejme od 0 do 30 točk.

0-30

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja. Vsak prijavitelj lahko prejme od 0 do 10 točk.

0-10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

20

Do 100 obiskovalcev

0

Od 100 do 500 obiskovalcev

5

Od 500 do 1000 obiskovalcev

10

Več kot 1000 obiskovalcev

20

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

20

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 25% sofinanciranja prireditve

20

Prijavitelj, ki pričakuje od 26% do vključno 50% sofinanciranja prireditve

15

Prijavitelj, ki pričakuje od 51% do vključno 75% sofinanciranja prireditve

10

Prijavitelj, ki pričakuje nad 76% sofinanciranja prireditve.

5

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

10

nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

10

 

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.  Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50% vseh možnih točk.

VII. PRIJAVA NA RAZPIS

Prijava na razpis mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih oziroma ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

V primeru, da prijavitelj pošilja več prijav, mora biti vsaka prijava poslana ali predložena v posebni kuverti z ustreznimi oznakami. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

podatki o prijavitelju podatki o prireditvi opis programa prireditve reference prijavitelja promocija in oglaševanje finančna konstrukcija projekta izjava prijavitelja izjava za podjetja (izpolnijo le podjetja) vzorec pogodbe priloge obrazec zaključnega poročila obrazec zahtevka za izplačilo sredstev

 

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločitvi o sofinanciranju prireditve, spremeni odločitev in z izbranim prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznostih do Občine Ajdovščina v letu 2016 oz. v preteklih letih, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi  zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku razen, če še pred izvedbo prireditve pridobi soglasje občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VIII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)    poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),

b)    finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb, itd.) ter

c)    zahtevek za izplačilo sredstev.

IX. OBRAVNAVA VLOG:

a)    Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.

b)    Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)    Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

d)    Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)    Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu, vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)     Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

X. ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG:

Vloge za sofinanciranje prireditve Mozartov rekviem morajo prijavitelji oddati najkasneje do 15. 6. 2016 do 10. ure. 

Vloge za sofinanciranje prireditev Silvestrovanje ter Drsanje s spremljevalnim programom morajo prijavitelji oddati najkasneje do 15. 7. 2016 do 10. ure.

Pisne vloge morajo biti poslane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016« ter navedbo prijavljene prireditve.

Npr. »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016, prireditev Mozartov rekviem«.

XI. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XII. INFORMACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku  dvignejo v vložišču Občine Ajdovščina. Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel.št.: 05/365-91-59 (Janja Jazbar) ali pišejo na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si.

Razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa in razpisne objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

Številka: 41031-0026/2015

Datum: 8. 6. 2016                                                             

                                                                                  

Občina Ajdovščina  

Tadej Beočanin 

Po pooblastilu št. 032-3/2014 z dne 11. 11. 2014

Podžupan

Mitja Tripković

 

Besedilo razpisa  

Razpisna dokumentacija