Informativno povpraševanje - zobozdravstveno varstvo odraslih

datum: 19.05.2016
kategorija: Druge javne objave

Predmet informativnega povpraševanja je zainteresiranost za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju občine Ajdovščina z obvezo, da se ordinacijski prostori zobozdravstvene ambulante uredijo v prostorih bivše pošte v Črničah, ki so last Občine Ajdovščina.

Obseg programa koncesije znaša 75% normativa ene zobozdravstvene ekipe. Koncesija se bi podelila na podlagi javnega razpisa zainteresiranemu vlagatelju, ki bi ob izpolnjevanju pogojev in na podlagi meril (delovna doba pri opravljanju razpisane dejavnosti, ordinacijski čas, čas začetka izvajanja koncesije in višina ponujene najemnine za prostore bivše pošte v Črničah), dosegel največje število točk. Koncesijsko razmerje se bi sklepalo za določen čas desetih let. Koncesija se bi morala začeti opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje predvidoma v roku 60 dni po podelitvi koncesije (šteto predvidoma od 1.12.2016).

Prostore bivše pošte v Črničah (skica prostorov v prilogi), kjer bi se morala urediti zobozdravstvena ambulanta, je potrebno v celoti obnoviti, pri čemer je ocenjeni strošek obnove 50.000€ (vrednost gradbeno obrtniških in instalacijskih del). Vložek v obnovo prostorov in vsa oprema za pričetek dejavnosti je v celoti strošek najemnika – koncesionarja. Strošek obnove in nabave opreme ne bo predmet poračunavanja s ponujeno najemnino, niti ne bo Občina Ajdovščina iz tega naslova najemniku – koncesionarju priznavala solastniškega deleža na nepremičnini ali pravice do zahtevka iz naslova povečanja vrednosti nepremičnine (48. člen SPZ) ali kakršnihkoli drugih zahtevkov iz naslova vložka. Najemnik – koncesionar bi za prostore plačeval ponujeno najemnino, ki ne bi smela biti nižja kot izhodiščna najemnina, ki znaša 216€/mesec + tekoči stroški.

Občina ne bo zagotavljala in ne bo prevzemala nobenih finančnih obveznosti za izvajanje navedene dejavnosti.

Interesenti lahko ponudbe oddate do 6. 6. 2016, osebno v vložišče Občine Ajdovščina ali po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.  

Dodatne informacije: tel. 05/ 3659114, kontaktna oseba Katarina Ambrožič.

Skica prostorov bivše pošte v Črničah 

Občina Ajdovščina