Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

datum: 24.03.2016
kategorija: Javni razpisi

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 9/07 Odl.US: P-31/06-4, 18/07 Skl.US: U-I-70/04-18, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 90/09-Odl.US: U-I-128/08-23, Up-933/08-18, 62/10-ZUPJS, 56/11 Odl.US: U-I-255/09-14, 87/11, 40/12-ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št.62/10 s spremembami) in Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11) – v nadaljevanju pravilnik, Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

1. Predmet razpisa:

1.1 Uvod

Občina Ajdovščina razpisuje oddajo v najem okvirno 7 neprofitnih stanovanj v Ajdovščini.

Stanovanja bodo upravičencem dodeljena na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki bo izdelan po določilih tega razpisa, vseljiva pa predvidoma v drugi polovici leta 2016. Stanovanja so na lokacijah Ribnik, Vilharjeva in C2. Upravičenci bodo najemne pogodbe sklenili za nedoločen čas.

1.2 Neprofitna najemnina

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 s spremembami) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem in urejanju ter trajanju najemnega razmerja.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencioniranja neprofitne najemnine v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 131/03 s spremembami) oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša mesečna najemnina, izračunana na podlagi veljavnih predpisov, približno 180 € mesečno.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega stanovanja pridobi najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih zbirk osebnih podatkov v skladu z zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti vse zahtevane izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje. Če se socialne razmere najemnika, ki plačuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo tako, da dohodek pade pod mejo, določeno v 5. členu pravilnika, lahko najemnik od najemodajalca zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v neprofitno najemnino. Če pridobi najemnik ali njegov zakonec oziroma oseba, s katero živi najemnik v dalj časa trajajoči zunaj zakonski skupnosti v last primerno stanovanje ali stanovanjsko stavbo, sme lastnik odpovedati najemno pogodbo.

1.3 Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

 

Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja

1-člansko

od 20 m2 do 30 m2

2-člansko

nad 30 m2 do 45 m2

3-člansko

nad 45 m2 do 55 m2

4-člansko

nad 55 m2 do 65 m2

5-člansko

nad 65 m2 do 75 m2

6-člansko

nad 75 m2 do 85 m2

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. Najemodajalec lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina.

2. Razpisni pogoji:

2.1 Splošni pogoji

Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja so:

1. državljanstvo Republike Slovenije in ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti državljani ostalih članic Evropske unije, ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ob pogoju, da imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji;

2. stalno prebivališče v občini Ajdovščina;

3. da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki ne presega vrednosti 40 % primernega stanovanja. Navedena omejitev ne velja za lastnike ali solastnike stanovanj, ki jih morajo po zakonu oddajati v najem za nedoločen čas za neprofitno najemnino;

4. da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega stanovanja;

5. da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodelitev neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu pravilnika in točki 2.2 tega razpisa;

6. da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega postopka. 

Žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih - varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem tudi v kraju začasnega bivališča.

Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v občini Ajdovščina, če imajo večje možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v skladu s pravilnikom.

2.2 Dohodkovni kriterij

Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v koledarskem letu pred letom razpisa (1. 1.2015 - 31. 12. 2015) ne presegajo zgornje meje določene v spodaj navedenih odstotkih o povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 1.013,23 €:

 

Velikost gospodinjstva

Dohodek ne sme presegati naslednjih % od povprečne neto plače v državi

Povprečna neto plača v letu 2015: 1.013,23 €

Meja dohodka/mesec

1-člansko

200 %

do 2.026,46 €

2-člansko

250 %

do 2.533,07 €

3-člansko

315 %

do 3.191,67 €

4-člansko

370 %

do 3.748,95 €

5-člansko

425 %

do 4.306,22 €

6-člansko

470 %

do 4.762,18 €

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

Ker obstoječi predpisi ne omogočajo neposrednega pridobivanja podatkov o neto dohodkih po uradni dolžnosti pri FURS, morajo prosilci vse podatke o neto dohodkih gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega člana gospodinjstva in kopijo odločbe o odmeri dohodnine za leto 2015.

2.3 Premoženje prosilca

Glede lastništva premoženja prosilca in ostalih članov gospodinjstva, ki z njim stalno prebivajo, se v premoženje ne všteva vrednost poslovnih prostorov in opreme do celotne vrednosti primernega stanovanja, kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec preživlja. Kolikor gre za prosilca invalida oziroma družino z invalidnim članom, se ob predložitvi ustreznih dokazil od celotnih dohodkov gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid namenja za nakup določenih pripomočkov, ki jih potrebuje zaradi invalidnosti. Kolikor gre za žrtev nasilja v družini, ki zaradi nasilja v družini ne more koristiti pravice do solastniškega deleža na stanovanju ali stanovanjski hiši, se obseg stanovanjskega premoženja posebej evidentira in upošteva pri odločitvi najemodajalca o času najema in višini najemnine. Pojem »drugo premoženje« zadeva vse drugo premoženje v državi in v tujini, premično ali nepremično, razen stanovanjskega premoženja po tretji alinei 3. člena pravilnika. Pri vrednotenju drugega premoženja v razmerju do vrednosti primernega stanovanja se kot primerno upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 2,63 € in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe in varščine po 14. členu pravilnika. Površina je odvisna od števila družinskih članov, ki se nameravajo vseliti v najemno stanovanje:

 

število članov gospodinjstva

najvišja vrednost premoženja (stanovanja in drugega premoženja)

(40 % vrednosti primernega stanovanja), v €

1-člansko

15.148,80

2-člansko

18.515,20

3-člansko

23.564,80

4-člansko

27.604,48

5-člansko

31.980,80

6-člansko

35.347,20

 

2.4 Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu

Na razpisu ne morejo sodelovati:

-       tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti Občine Ajdovščina v obdobju zadnjih 10 let pred razpisom in so bili ali so toženi na izselitev;

-       tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti Občine Ajdovščina in ne plačujejo obveznosti za stanovanje.

3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev

Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, ki ga določa veljavni pravilnik ter na podlagi točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom. Ocenjuje se izključno stanovanjske pogoje prosilca kot tudi zdravstvene razmere članov njegovega gospodinjstva, s katerimi kandidira na razpisu ne glede na morebitno ločeno bivanje med njimi.

3.1 Prednostne kategorije prosilcev:

Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem imajo prednost mlade družine, ter mladi do 30 let, prosilci z doseženo najmanj višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe, s čimer se občanom omogoča večje možnosti pridobitve neprofitnega stanovanja po končanem študiju in ureditve družinskega življenja in prosilci, ki so bili že večkrat uvrščeni na listo, a še niso prišli do stanovanja. Prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina, se uvrščajo kot prednostna kategorija, ker že več let čakajo na neprofitno stanovanje. Točkovanje prednostnih kategorij je izraženo s številom točk v naslednji preglednici:

 

prednostne kategorije prosilcev

število točk

mlade družine (starost družine do 35 let)

150 točk

mladi (starost prosilca do 30 let)

50 točk

Prednostne kategorije v skladu s 6. členom pravilnika

Izobrazba prosilca (višja, visoka ali univerzitetna, magisterij)

50, 70, 90

prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj OA, pogoj je uvrstitev 3 krat na zadnjih štirih razpisih

50 točk

 

Vrednosti za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer so razvidne iz obrazca, priloga  pravilnika za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

3.2 Dodatni pogoj

Občina Ajdovščina določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja v Občini Ajdovščina. Število točk do katerih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja izhaja iz tabele:

Dodatni pogoj

stalno bivanje v Občini Ajdovščina

Število točk

do 10 let

od 11 do 15 let

od 16 do 20 let

nad 21 let

25

50

100

130

 

Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1961 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoče pridobiti potrdila Upravne enote o stalnem prebivanju na območju Občine Ajdovščina. Upošteva se število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta ne seštevajo.

Če dva ali več prosilcev dosežeta enako število točk po seštevku stanovanjskih in socialnih razmer ter prednostnih kategorij in dodatnega pogoja, imajo prednost prosilci, ki imajo daljšo dobo bivanja v občini Ajdovščina.

4. Razpisni postopek

4.1 Obrazci

Razpis se objavi na spletni strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, pod rubriko javni razpisi, in v marčevski številki časopisa Latnik. Vlogo za prijavo na javni razpis zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ter na spletni strani Občine.

4.2 Upravna taksa

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso za vlogo po tarifni številki 1 in upravno takso za odločbo po tarifni številki 3 Zakona o upravnih taksah Uradni list RS, 106/10 – UPB 5), v skupnem znesku 22,66 €. Upravna taksa se plača ob oddaji vloge v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina, oziroma s plačilnim nalogom na račun št. SI56 0120 1401 0309 152, s sklicem SI11 75000-7111002, katerega fotokopijo se priloži ob oddaji vloge.

Taksni zavezanci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status upravičenca dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno delo.

4.3 Rok za oddajo vloge

Rok za oddajo vlog je torek 26. 4. 2016. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka osebno oddana v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina v času uradnih ur, oziroma če je bila zadnji dan roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko in pripisom »Prijava na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem«. Nepravočasno prispele vloge bodo s sklepom zavržene.

V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo občinska uprava prijavitelja pozvala, da vlogo dopolni. Če prijavitelj vloge ne dopolni v roku, se vlogo s sklepom zavrže.

4.4 Predložitev listinskih dokazil

Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva priložiti naslednje listine:

1. izpolnjen obrazec vloge z opisom stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer, izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov, izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani dovoljujejo vpogled, prepis, izpis ali kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov;  

2. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 (potrdilo delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2015 oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (za dohodek se štejejo preživnine, nadomestila preživnin, nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku, starševski dodatek, otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskih zavarovanj, invalidski dodatek, sredstva za nego in pomoč) in odločbo o odmeri dohodnine za leto 2015;

3. v primeru nezaposlenosti potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali zunajzakonskega partnerja oziroma drugega družinskega člana (status brezposelne osebe se dokazuje s prijavo v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije – izda Zavod);

4. izjavo o premoženjskem stanju, skladno s prvim odstavkom 3. člena pravilnika;

5. drugo z razpisom zahtevano dokumentacijo, s katero se izkazuje socialno-zdravstvene razmere in

6. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje.

Vlogi se priloži pisne izjave, ki veljajo za osebno oziroma pisno privolitev na podlagi določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja davčni postopek. Občina Ajdovščina lahko na podlagi podpisane izjave pridobi naslednje listine:

-       potrdilo o državljanstvu,

-       potrdilo o stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva,

-       potrdilo o dobi bivanja v občini Ajdovščina.   

Dohodki gospodinjstva se upoštevajo v obsegu in na način, določenima v zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Socialno-zdravstvene razmere se dokazuje z:

1. veljavnim dokazilom o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja in če je brezdomec; ali biva v baraki ali izkazuje, da ima naslov bivanja prijavljen na pristojnih institucijah (CSD, Rdeči križ, Karitas); dokazilo o bivanju v bivalni enoti, materinskem domu ali varni hiši, nestanovanjskih prostorih; najemna ali podnajemna pogodba ali dokazilo o plačevanju tržne najemnine; pogodba o bivanju v delavskem domu ali stanovanjski skupini ali študentskem domu ali službenem stanovanju z dokazilom o poteku najemnega razmerja prej kot v letu dni oziroma da je najemodajalec že podal odpoved; dokazilo o bivanju pri starših, sorodnikih ali prijateljih - potrdilo o stalnem prebivališču in gospodinjski skupnosti za starše, sorodnike ali prijatelje; dokazilo o imetništvu stanovanjske pravice, če je prosilec najemnik denacionaliziranega stanovanja; dokazilo o bivanju v hišniškem stanovanju, na katerem je bila pridobljena pravica do bivanja pred letom 1991 in morebitna tožba na izselitev; prosilec, ki je (so)lastnik stanovanja: dokazilo o (so)lastništvu in vrednosti nepremičnine – cenitev oz. vrednost GURS;

2. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju: dokazilo o kvaliteti bivanja (točkovalni zapisnik ali opis stanovanja: leto izgradnje, opis prostorov v uporabi, stanovanje ovrednoteno z največ 150 točkami po starem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih in načinu za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistemu točkovanja, Ur. list SRS, št. 25/81 in 65/99) oziroma 170 točkami po novem sistemu točkovanja (Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Ur. list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05): zapisnik o točkovanju stanovanja ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije ipd);

3. v primeru utesnjenosti – navedba stanovanjske površine z opisom posameznih prostorov in navedbo površin ter števila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno prebivališče in posamezne prostore uporabljajo;

4. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;

5. kopijo poročnega lista oziroma izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti;

6. zdravniško potrdilo o nosečnosti (zdravniško izkazana nosečnost se pri točkovanju upošteva kot že rojeni član gospodinjstva);

7. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

8. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina neizterljiva oziroma odločba o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oziroma sklepom o izvršbi zoper zavezanca;

9. potrdilo osebnega zdravnika, iz katerega je razvidna diagnoza o kronični bolezni zgornjih dihal ali astmi, ki ne sme biti starejše od 30 dni;

10. dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije in invalidnosti zaradi okvare čuta - slepota, gluhost (odločba centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);

11. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe;

12. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju roditeljske pravice;

13. dokazilo o statusu upravičenca zaradi izbrisa iz registra stalnega prebivalstva (potrdilo oziroma odločba upravne enote);

14. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala);

15. listinam izdanim v tujini mora biti priloženo mnenje o vrednotenju izobraževanja, ki ga izda ENIC-NARIC center;

16. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;

17. dokazilo o plačilu oziroma oprostitvi plačila upravne takse. Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.

Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.

5. Postopek dodeljevanja neprofitnih stanovanj

Strokovna komisija bo preverjala pravočasnost prispelih vlog, njihovo popolnost ter stanovanjske in druge razmere prosilcev. Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji dan roka za oddajo vloge. Strokovna komisija lahko za točkovanje stanovanjskih razmer opravi tudi ogled. Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo.

Po proučitvi vseh okoliščin in ocenitvi stanovanjskih in drugih razmer bodo prosilci do najema neprofitnega stanovanja uvrščeni na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem glede na število zbranih točk. Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oz. neuvrstitvi na prednostno listo in sicer v skrajnem roku 6 mesecev od zaključka javnega razpisa. Zoper odločbo je dovoljena pritožba. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljena dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Skladno s seznamom upravičencev najemodajalec pozove upravičenca k sklenitvi najemne pogodbe. Če se upravičenec ne odzove na ponoven najemodajalčev poziv k sklenitvi najemne pogodbe, se črta iz seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama upravičencev. Strokovna komisija bo stanovanja dodeljevala upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih odvisno od oblike družin in velikosti razpoložljivih stanovanj. Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo strokovna komisija ponovno preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Dodatne informacije lahko zainteresirani občani dobijo na Oddelku za družbene zadeve Občine Ajdovščina, kontaktna oseba Gordana Krkoč, tel. št. (05) 365 91 23, v času uradnih ur.

 

Številka: 352-1/2016, datum: 15. 3. 2016

Občina Ajdovščina

Besedilo razpisa 

Razpisna dokumentacija