Vrt Kresnice: Namera za neposredno sklenitev zakupne pogodbe s pozivom interesentov k prijavi

datum: 01.03.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za neposredno sklenitev zakupne pogodbe za nezasedene vrtove na območju Kresnic, s pozivom interesentom k prijavi.

Objavljeno na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine in na oglasni deski v avli objekta Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.

Občina Ajdovščina odda v zakup  nezasedene vrtove na območju Kresnic.

POGOJI  ZAKUPA:

Zakupnik bo lahko oseba, ki se bo pravočasno prijavil kot interesent za zakup in bo izpolnjeval ostale pogoje iz ta namere in izbirnega postopka.

Zakupnik posameznega vrta je lahko oseba, ki stalno ali začasno prebiva v občini Ajdovščina ter ki ni v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki ji je že oddan drug vrt v Kresnicah. Zakupnik  ne more zakupiti dveh ali več vrtov.

Zakupno  razmerje  za posamezen vrt se bo sklenilo do 31. 12. 2016. Odpovedni rok je 3 mesece.

V zakupno pogodbo se bodo vnesle določbe o ravnanju z vrtom, o sorazmernem plačilu skupnih stroškov ter druga, ki so običajna za tovrstna razmerja. Zakupnik bo sklenil zakupno razmerje z vsebino, kot jo bo v pogodbo zajel zakupodajalec.

Izklicna letna zakupnina je  določena izkustveno  glede na pretekla leta in sloni na cenitvi cenilca   in je odvisna od površine posameznega vrta

-          za vrtičke do 50 m2 = 20 EUR

-          za vrtičke od 51 m2 do 60 m2 = 25 EUR

-          za vrtičke od 61 m2 do 70 m2 = 30 EUR

Predvidoma je prostih 10 vrtov, osem površine 54m2 in  en vrt površine 55m2 in en 70m2.

PRIGLASITEV INTERESENTOV

Rok za prijavo  je do vključno 18. 3. 2016. Upoštevali bomo prijave, ki bodo podane na priloženem obrazcu oz. druge prijave, ki bodo vsebovale vse izjave kot obrazec in ki jih bomo do vključno 18. 3. 2016 PREJELI  na naš hišni  oz. spletni naslov .

Prijave lahko oddate:

-          osebno na vložišče v avli občinske stavbe na naslovu Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina;

-          po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina;

Kot pravočasne bomo upoštevali tudi prijave po elektronski pošti na naslov obcina@ajdovscina.si, kjer v zadevo vpišite: PRIJAVA ZA ZAKUP VRTA KRESNICE, št. 478-1/2015. V primeru tovrstne vložitve prijave, boste v nadaljnjem postopku, še pred sklenitvijo zakupnega razmerja, pozvani k lastnoročnemu podpisu te izjave. Zaželeno je, da prijavo podate osebno oz. fizično po pošti.

Interesenti, ki bodo pravočasno in pravilno podali prijavo, bodo pisno obveščeni o morebitnem nadaljnjem postopku izbire oz. bodo pozvani k sklenitvi pogodbe.

Za morebitne informacije se lahko obrnete po elektronski pošti na naslov  vida.sustar@ajdovscina.si  ali po telefonu  (05) 36 5 91 17 (Vida Šuštar).

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-1/2015

Datum:   1. 3. 2016                                                                                                      

Namera - vrtovi na območju Kresnic 

Obrazec - prijava za zakup vrta Kresnice