Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2016

datum: 17.02.2016
kategorija: Javni razpisi

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ajdovščina na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/2012) objavlja

 

 Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2016

1.      Za podelitev naziva častni občan Občine Ajdovščina

Naziv častni občan Občine Ajdovščina je najvišje priznanje, ki se podeli izjemnim posameznikom, ki imajo izjemne in posebne zasluge za ugled, pomen in razvoj Občine Ajdovščina, za utrjevanje sožitja med ljudmi in narodi ali za razvoj države, oboje v povezavi z občino.

2.      Za podelitev Petomajskega priznanja Občine Ajdovščina

Petomajsko priznanje Občine Ajdovščina se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno uspešno delovanje in posebne dosežke trajnejšega pomena na posameznih področjih življenja in dela, ki so pomembni za razvoj in življenje v občini.

3.      Za podelitev Priznanja Občine Ajdovščina

Priznanje Občine Ajdovščina se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom za prizadevanja in uspehe, ki so doseženi v krajšem obdobju in so pomembni za razvoj in življenje v občini.

4.      Za podelitev Spominskega priznanja Občine Ajdovščina

Spominsko priznanje Občine Ajdovščina se za prispevek k razvoju in življenju v občini podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, drugim organizacijam in skupnostim ter društvom ob važnih jubilejih, dolgoletnem uspešnem delovanju ter ob drugih slovesnejših priložnostih.

Predlog za podelitev priznanj lahko podajo podjetja, zavodi, druge organizacije in skupnosti, krajevne skupnosti, politične stranke, društva, občani, župan ter delovna telesa občinskega sveta.

Predlog mora vsebovati: podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje, vrsto priznanja, za katero se predlog vlaga, ter obrazložitev in utemeljitev predloga.

O podelitvi priznanj bo odločal Občinski svet Občine Ajdovščina na predlog Komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja.

Rok za oddajo predlogov je četrtek, 17. 3. 2016, do 15. ure. Predlog se lahko pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Predlogi, posredovani po elektronski pošti, ne bodo upoštevani. Predlog se odda v zaprti kuverti z oznako na prednji strani kuverte »Ne odpiraj - Priznanja 2016«. Kot pravočasni se štejejo predlogi, ki bodo dejansko prispeli na naveden naslov do vključno četrtka, 17. 3. 2016, do 15. ure. Predlogi, prejeti po navedenem roku, ne bodo upoštevani.

 

Številka: 094-1/2016

Datum: 19. 1. 2016

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Jordan Polanc

Besedilo razpisa

Obrazec: predlog za podelitev priznanja in soglasje