Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Vipavski Križ

datum: 19.01.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku v najem prostor grajske kleti pod osnovno šolo, parc. št. 3894 k.o. Vipavski Križ. 

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Interesent mora izkazati, da se ukvarja z razvojem turizma, gostinstva in drugih podobnih dejavnosti, ki bi lahko pripomogle k razvoju Vipavskega Križa in mora podati izjavo, da bo za te namene nepremičnino tudi uporabljal.

Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in znaša 150,00€ mesečno. S prijavljenimi interesenti bodo opravljena pogajanja o najemnini.

Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas, z odpovednim rokom 2 meseca.

Predvidena pogodbena klavzula je tudi, da bo najemnik moral najemodajalcu po predhodnem dogovoru dopustiti neodplačno rabo kleti.

 ŽUPAN 

Tadej BEOČANIN l.r.

 

 

Številka: 3528-10/2015

Datum:   19.1.2016     

Namera - najemna pogodba Križ