Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 08.01.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šturje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, s spremembami in dopolnitvami) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 s spremembami in dopolnitvami), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

1. Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno prodajno pogodbo za solastniške deleže 3000/7905 (3000m2) parc. št. 1800/1 k.o. 2392 Ajdovščina in solastniške deleže 2000/4211 parc. št.  1799/1 k.o. Ajdovščina (2000m2).

2. V prodajno pogodbo se bodo vključile klavzule:

- da se kupec strinja, da v primeru delitve deležev parcel v naravi, njegov solastniški delež v naravi predstavlja severozahodni del parcele 1800/1 k.o. Ajdovščina ter jugovzhodni del parcele 1799/1 k.o. Ajdovščina (južni pas obeh parcel, po katerem je predvidena komunalna infrastruktura bo v celoti v lasti Občine Ajdovščina) in da bo tudi na prvi poziv Občine Ajdovščina pristal na sporazumno delitev solastnine v naravi.

- da soglaša s projektno dokumentacijo za komunalno opremo OC V Talih ter da bo soglašal z vsakršno parcelacijo za potrebe Občine, gradbenimi posegi in drugimi dejavnostmi Občine na tej parceli

- da kupec kupuje po načelu videno-kupljeno, prodajalec pa ne odgovarja za stvarne in pravne napake nepremičnin.

3. Izhodiščna cena je 25€/m2 +DDV.

4. Pogodba bo z zainteresiranim kupcem sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej Beočanin l.r. 

Številka: 478-4/2016

Datum:   8.1.2016

Namera o prodaji v k.o. Ajdovščina