Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe javnega dobra

datum: 17.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe javnega dobra v k.o. Vipavski Križ.

Številka: 35024-31/2015-2

Datum: 11.12.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/14 – ZDU-1I, 14/2015 – ZUUJFO, 76/2015) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE JAVNEGA DOBRA

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe za poseganje napušča ostrešja in zidu na južnem delu objekta na parcelah št. 2368/2 in 2369/3, obe k.o. 2391 Vipavski Križ, v zračni prostor parcele št. 2761/3 k.o. 2391 Vipavski Križ v površini 8.79 m2 na del parcele št. 2761/3 k.o. 2391 Vipavski Križ v površini 0,84 m2, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 2368/2 in 2369/3, obe k.o. 2391 Vipavski Križ.

Pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera z grafično prilogo