Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016

datum: 17.12.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina na podlagi pravilnika za sofinanciranje prireditev v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 93/2015) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2016 (Uradni list RS št. 92/15) objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV V LETU 2016

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA JE SOFINANCIRANJE:

a)      turističnih prireditev, ki prispevajo k turističnemu razvoju kraja in imajo vpliv na obisk in/ali povečanje nočitev v občini Ajdovščina in

b)     športnih prireditev, katerih namen je pospeševanje motivacije za šport in športne aktivnosti ter imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem v občini Ajdovščina.

Občina Ajdovščina bo sofinancirala prijavljene prireditve, ki bodo realizirane v času od 1.1.2016 do 31.12.2016 na območju občine Ajdovščina.

II. UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo:

a) Društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina. Društva, ustanove, mladinski sveti in zavodi morajo biti pred oddajo vloge registrirani najmanj eno leto ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

 b) Mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih veljavnih predpisih s tega področja (v nadaljevanju podjetja), ki organizirajo prireditve na območju občine Ajdovščina ter so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti prirejanja prireditev.

Izjemoma so upravičenci za sofinanciranje športnih prireditev tudi društva, registrirana v skladu z Zakonom o društvih, zavodi, registrirani v skladu z Zakonom o zavodih, ustanove, registrirane v skladu z Zakonom o ustanovah ter mladinski sveti registrirani v skladi z Zakonom o mladinskih svetih, s sedežem v občini Ajdovščina, ki organizirajo športne prireditve izven občine Ajdovščina, če iz objektivnih razlogov teh športnih prireditev ni mogoče izvesti na območju občine Ajdovščina.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni tisti predlagatelji, ki:

a) so iz sektorjev:

– ribištva in akvakulture,

– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,

– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v naslednjih primerih:

– če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,

– če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,

b) nimajo poravnanih in izpolnjenih vseh pogodbenih obveznosti do Občine Ajdovščina ali do države,

c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

d) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah,

e) so lastniško, upravljavsko ali kakorkoli drugače povezana s podjetji, ki so v skladu z določbami zakonodaje v postopku prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

f) so neposredni in posredni proračunski uporabniki

g) prijavljajo izvedbo prireditve, ki je delno ali v celoti sofinancirane iz drugih virov občinskega proračuna.

Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/2011-UPB 2) Občina Ajdovščina ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Ajdovščina opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Ta prepoved smiselno velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnika Občine Ajdovščina ter za koncesije in druge oblike javno-zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.

Državna pomoč

Sredstva, ki se dodelijo podjetjem, se dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in v skladu s potrjeno shemo državne pomoči.

III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH SREDSTEV IN NAČINI FINANCIRANJA  

Občina Ajdovščina bo zagotovila sofinanciranje prireditev, po posameznih sklopih, kot sledi:

 

SKLOP 1: TURISTIČNE PRIREDITVE

SKLOP 2: ŠPORTNE PRIREDITVE

1.1. Ajdovščina v maju, do 25.000 €

1.2. Pohod po Vertovčevih poteh, do 4.000 €

1.3. Rock Batuje, do 4.000 €

1.4. Kresovanje, do 3.500 €

1.5. Martinovanje na Brjah, do 5.000 €

1.6. Prireditev v Vipavskem Križu, do 4000 €

1.7. Kulinarična prireditev, do 4.000 €

1.8. Silvestrovanje, do 9.000 €

1.9. Božično-novoletni sejem, do 4.000 €

1.10. Drsanje s spremljevalnim programom, do 22.000 €

1.11. Druge turistične prireditve, do15.500 €

2.1 Gorsko kolesarski festival Ajdovščina, do 6.000 €

2.2 Ultra-trail Vipavska dolina, do 4.000 €

2.3 Wajdušna obstacle trail run (WOTR) do 3.000 €

2.4 Kriteiji slovenskih mest, do 4.000 €

2.5 Kros triatlon Vogršček, do 3.000 €

2.6 Druge športne prireditve, do 10.000 €

 

Občina Ajdovščina bo sofinancirala program prireditve enega prijavitelja v okviru posameznega sklopa. Izjema sta sklopa 1.11. (Druge turistične prireditev) in 2.6. (Druge športne prireditev), kjer bo sofinanciranih več programov prireditev.  Maksimalna višina sofinanciranja posamezne prireditve pod sklopoma 1.11. (Druge turistične prireditev) in 2.6. (Druge športne prireditev) je 3.000 €.

Prijavitelji bodo izbrani na podlagi pogojev in meril iz tega razpisa. V kolikor za posamezno prireditev ne bo nobene prijave ali bodo sredstva ostala nerazdeljena, se ta sredstva lahko prenesejo v sklop 1.11. (Druge turistične prireditev) in/ali sklop 2.6. (Druge športne prireditev). V primeru, da bosta dva programa prireditve ocenjena z enakim številom točk, se izbere vloga prijavitelja, ki je bila oddana prej.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki »sofinanciranje prireditev« v višini 130.000 eur. Sredstva bodo razdeljena na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega razpisa.

Upravičeni stroški, ki jih bo Občina Ajdovščina sofinancirala z intenzivnostjo do 100% so: stroški izvedbe programa prireditve, stroški oglaševanja, stroški organizacije in koordinacije prireditve, stroški pridobitve potrebnih dovoljenj vključno s stroški izdelave elaboratov, stroški priprave prireditvenega prostora vključno z vso potrebno infrastrukturo, stroški varovanja prireditve, stroški čiščenja prireditvenega prostora, stroški najema sodnikov, merilcev, delegatov.

Rok  porabe sredstev:  dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.

Dodeljena sredstva bodo izplačana na podlagi predloženega zahtevka, finančnega ter vsebinskega zaključnega poročila.

IV. POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU

a)      Splošni pogoji

Sofinancirane bodo prireditve oziroma prireditelji , ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje.

Prireditev mora prispevati k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina.

Prireditev mora biti odprta in dostopna širšemu krogu obiskovalcev.

Prireditev mora imeti jasno finančno konstrukcijo.

Prijavitelj prireditve mora poskrbeti za odmevno promocijo in oglaševanje prireditve tudi izven meja občine Ajdovščina vsaj 14 dni pred prireditvijo ter oglaševanje preko različnih medijev (tiskani mediji, radio, splet, socialna omrežja, itd.). Organizator prireditve mora TIC‑u  Ajdovščina,  predložiti natančen program prireditve najmanj 1 mesec pred pričetkom prireditve.

Prijavitelj mora na promocijskih materialih prireditve objavili logotip Občine Ajdovščina.

Prijavitelj mora poskrbeti za varnost obiskovalcev na prireditvi.

Prijavitelj mora pravočasno in na svoje stroške zagotovijo vso potrebno infrastrukturo za izvedbo prireditve (kot npr. elektro priključek, vodni priključek, zagotoviti ustrezno zbiranje odpadkov).

Prijavitelj mora poskrbeti za pravočasno pridobitev vseh potrebnih dovoljenja za izvedbo prireditve.

Prijavitelj mora pri izvedbi in trajanju prireditve upoštevati Odlok o javnem redu in miru v občini Ajdovščina. 

Prijavitelj mora zagotavljati materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljene prireditve.

Prijavitelji sofinanciranih prireditev se morajo na podlagi povabila Občine Ajdovščina ali od nje pooblaščenega organizatorja, enkrat letno brezplačno odzvati k sooblikovanju drugih prireditev, ki so v javnem interesu ali prireditev, ki služijo obeleženju državnega ali občinskega praznika oziroma drugega dogodka, pomembnega za Občino Ajdovščina.

b)     Posebni pogoji

 

SKLOP 1 - TURISTIČNE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo turistične prireditve oziroma prireditelji le teh, za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

1.1 AJDOVŠČINA V MAJU

Prireditev Ajdovščina v maju mora slediti cilju postati glavna turistična prireditev v občini Ajdovščina, namenjena tako lokalnemu prebivalstvu kot tudi privabljanju tujih obiskovalcev. Tema prireditve so značilnosti in zanimivosti Ajdovščine oziroma Vipavske doline ter promocija le-teh širši množici. Prireditev mora potekati kontinuirano od 3 do 4 dni v mesecu maju. Odvijati se mora v centru mesta Ajdovščina, na Lavričevem trgu ter drugih prizoriščih v bližini. Prireditev Ajdovščina v maju mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev (otrokom, mladim, starejšim) ter vsebovati različne celodnevne dejavnosti. Prijavitelj mora  imeti začrtan jasen koncept prireditve in sledit cilju, da postane prireditev odmevna in prepoznavna. Poleg tega mora organizator poskrbeti, da se v organizacijo prireditve Ajdovščina v maju vključi čim več lokalnih društev, organizacij ter domačih ponudnikov lokalnih izdelkov. Večina dogodkov na prireditvi Ajdovščina v maju mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine, med njimi vsaj en večji koncert.

1.2 POHOD PO VERTOVČEVIH POTEH

Pohod po Vertovčevih poteh se izvede 20. novembra 2016. Prireditev Pohod po Vertovčevih poteh mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati pester program tekom celotnega pohoda. Izbran prijavitelj prireditve »Pohod po Vetrovčevih poteh« mora poskrbeti za pregled in urejanje trase pohoda pred prireditvijo, za ureditev oznak na trasi pohoda ter da se da se v organizacijo prireditve vključijo tudi lokalna društva, organizacije ter ponudniki lokalnih izdelkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.3  ROCK BATUJE

Prireditev Rock Batuje mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev in vključevati nastop vsaj dveh glasbenih skupin (vsaj ena lokalna skupina/izvajalec ter ena znana slovenska ali tuja glasbena skupina/izvajalec).

1.4  KRESOVANJE

Prireditev Kresovanje mora potekati 30. aprila 2015 v centru mesta Ajdovščina.

Prireditev mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter vključevati tako postavitev in prižig kresa kot tudi zabavni večerni program po prižigu kresa.

Organizator prireditve Kresovanje mora poskrbeti za povrnitev prireditvenega prostora v stanje, kakršno je bilo pred prireditvijo. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.5 MARTINOVANJE  NA BRJAH

Prireditev Martinovanje mora biti namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev ter slediti tradiciji martinovanj v Vipavski dolini. Prireditev mora vključevati tako izobraževalni, zabavni in kulinarično-vinski program. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni Večina dogodkov na prireditvi Martinovanje mora biti obiskovalcem dostopnih brez vstopnine.

1.6 PRIREDITEV V VIPAVSKEM KRIŽU

Prireditev mora imeti izvirno ime in izdelan vsebinski koncept prireditve. Potekati mora v Vipavskem Križu in trajati vsaj 2 dni. Prireditev mora biti namenjena promociji Vipavskega Križa in širšega območja ter privabljati različne ciljne skupine obiskovalcev. Program prireditve mora sloneti na značilnostih in posebnostih Vipavskega Križa ter vključevati sodelovanje lokalnih ponudnikov, društev in organizacij.

1.7 KULINARIČNA PRIREDITEV

Kulinarična prireditev je namenjena promociji značilne kulinarike, sadja, vina in ostalih lokalnih produktov Vipavske doline. Prireditev mora potekati v centru mesta Ajdovčana, trajati najmanj 2 dni ter privabiti večje število obiskovalcev. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.8 SILVESTROVANJE

Prireditev Silvestrovanje mora potekati 31. decembra 2016 na Lavričeve trgu v Ajdovščini. Prireditev mora vsebovati privlačen večerni glasbeni program ter privabiti večje število ljudi v Ajdovščino. Prireditve mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.9 BOŽIČNO-NOVOLETNI SEJEM

Božično-novoletni sejem mora potekati v mesecu decembru 2016 v centru mesta Ajdovščina. Sejem mora potekati najmanj 2 dni in zajemati: ponudbo lokalnih izdelkov, pridelkov in produktov; prodajo unikatnih izdelkov; otroški program; prihod Božička oziroma Dedka mraza ter spremljevalni animacijski program; večerni zabavni program z glasbo v živo ter prodajo toplih napitkov. Prireditev mora biti obiskovalcem dostopna brez vstopnine.

1.10 DRSANJE S SPREMLJEVALNIM PROGRAMOM

Drsališče mora biti postavljeno v centru mesta Ajdovščina. Drsanje in spremljevalni program mora biti zagotovljeno najmanj 30 dni v času med 10.12.2016 in 30.01.2017. Prijavitelj mora poskrbeti za postavitev drsališča, obratovanje in vzdrževanje drsališča, najem opreme ter za spremljevalni animacijski program za otroke (in odrasle). Drsališče mora biti v dopoldanskem času brezplačno na voljo osnovnim šolam in vrtcem iz občine Ajdovščina (vključno z izposojo opreme za drsanje). Občina Ajdovščina bo izbranemu prijavitelju na izbrani lokaciji zagotovila električno energijo ter po potrebi ustrezen pod.

1.11 DRUGE TURISTIČNE PRIREDITVE

Druga turistična prireditev mora izpolnjevati najmanj pet od navedenih pogojev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na osnovi opisa prireditve. Prireditev:

-          pripomore k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina,

-          je tradicionalna prireditve (izvedena vsaj dvakrat zaporedoma),

-          je okolju prijazna in poudarja naravne vrednote občine Ajdovščina,

-          je sestavni del celovite turistične ponudbe občine Ajdovščina

-          je tradicionalni pohod, ki ima urejene in vzdrževane tematske poti in privablja obiskovalce izven meja občine Ajdovščina,

-          vključuje glasbene in/ali kulturne vsebine, 

-          vključuje sejme domačih pridelkov in izdelkov sli umetniških izdelkov,

-          oživlja mestno ali vaška jedra,

-          ohranja kulturno dediščino in oživlja ljudske običaje,

-          je namenjena različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-          ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve

-          ima jasno finančno konstrukcijo.

 

 

SKLOP - 2 ŠPORTNE PRIREDITVE

 

Poleg splošnih pogojev morajo športne prireditve oziroma prireditelji le teh, za pridobitev sredstev sofinanciranja izpolnjevati še naslednje posebne pogoje.

2.1 GORSKO KOLESARSKI FESTIVAL AJDOVŠČINA

Prireditev Gorsko kolesarski festival Ajdovščina mora potekati v mestu Ajdovščina. Prireditev mora trajati najmanj 2 dni. Namen prireditve je privabiti čim večje število tekmovalcev in gledalcev in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.2 WAJDUŠNA OBSTACLE TRAIL RUN (WOTR)

Prireditev Wajdušna obstacle trail run (WOTR) mora potekati v Ajdovščina. Namen prireditve je privabiti večje število tekmovalcev in gledalcev ter s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.3 ULTRA-TRAIL VIPAVSKA DOLINA  - GORSKI TEK

Prireditev Ultra-trail Vipavskla dolina mora potekati na območju Vipavske doline. Start ali cilj mora biti v Ajdovščini. Namen prireditve je privabiti čim večje število tekmovalcev in gledalcev na gorski tek Ultra-trail Vipavskla dolina in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in celotne destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.4 KRITERIJ SLOVENSKIH MEST - CESTO KOLESARSKA DIRKA

Prireditve Kriteriji slovenskih mest mora potekati v mestu Ajdovščina. Namen prireditve je privabiti čim večje število tekmovalcev in gledalcev na prireditev Kriteriji slovenskih mest in s tem povečati prepoznavnost mesta Ajdovščina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.5 KROS TRIATLON VOGRŠČEK

Prireditev Kros triatlon Vogršček mora potekati v mesecu juniju 2016. Namen prireditve je privabiti čim večje število tekmovalcev in gledalcev in s tem povečati prepoznavnost občine Ajdovščina in celotne destinacije Vipavska dolina. Prireditev mora vključevati tekmovalni ter spremljevalni del programa.

2.6 DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE

Druga športna prireditve mora izpolnjevati najmanj pet od navedenih pogojev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo na osnovi opisa prireditve. Prireditev:

-          pripomore k promociji in prepoznavnosti občine Ajdovščina,

-          je tradicionalna prireditve (izvedena vsaj dvakrat zaporedno),

-          je okolju prijazna in poudarja naravne vrednote občine Ajdovščina,

-          pospešuje motivacijo za šport in športne aktivnosti v občini Ajdovščina,

-          vključuje tudi glasbene in/ali kulturne vsebine

-          je tradicionalni pohod, ki ima urejene in vzdrževane tematske poti in privablja obiskovalce izven meja občine Ajdovščina,

-          oživlja mestno ali vaška jedra,

-          je namenjene različnim ciljnim skupinam obiskovalcev,

-          ima prepoznavno vsebino in značaj prireditve

-          ima jasno finančno konstrukcijo.

Občina Ajdovščina si pridržuje pravico, da predlagane termine ali lokacije izvedbe prireditev po potrebi uskladi v sodelovanju s predlagatelji.

V. MERILA ZA IZBOR PRIJAVITELJEV ZA SOFINANCIRANJE PRIREDITEV

 

Merila in kriteriji

Možno št. točk

Dodeljene točke

KAKOVOST IN INOVATIVNOST PROGRAMA PRIREDITVE

40

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o kakovosti in pestrosti programa prireditve. Vsak prijavitelj lahko prejme od 0 do 30 točk.

0-30

Ocena tega merila je podana na podlagi mnenja komisije o izvirnosti vsebine prireditve ali nove ustvarjalnosti glede na pretekle projekte prijavitelja. Vsak prijavitelj lahko prejme od 0 do 10 točk.

0-10

TRADICIONALNOST PRIREDITVE

10

Prireditev ni tradicionalna (izvedla se bo prvič ali drugič)

0

Prireditev je tradicionalna (izvedla se bo najmanj tretjič)

10

OBISK PRIREDITVE – ocenjeno št. obiskovalcev

20

Do 100 obiskovalcev

0

Od 100 do 500 obiskovalcev

5

Od 500 do 1000 obiskovalcev

10

Več kot 1000 obiskovalcev

20

FINANČNA KONSTRUKCIJA – pričakovani delež sofinanciranja s strani občine Ajdovščina

20

Prijavitelj, ki pričakuje do vključno 25% sofinanciranja prireditve

20

Prijavitelj, ki pričakuje od 26% do vključno 50% sofinanciranja prireditve

15

Prijavitelj, ki pričakuje od 51% do vključno 75% sofinanciranja prireditve

10

Prijavitelj, ki pričakuje nad 76% sofinanciranja prireditve.

5

ZASEDENOST TURISTIČNIH KAPACITET

10

nima vpliva na zasedenost turističnih kapacitet

0

vpliv na zasedenost turističnih kapacitet

10

 

Prijavitelji bodo ocenjeni na podlagi zgoraj opisanih meril. Izbran bo tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk.  Maksimalno skupno število točk, ki jih lahko prijavitelj doseže je 100. Občina Ajdovščina bo sofinancirala prireditve, ki bodo na podlagi meril dosegle najmanj 50% vseh možnih točk. Komisija bo posebej ocenjevala prireditve iz sklopa 1 (Turistične prireditve) in sklopa 2 (Športne prireditve).

VI. PRIJAVA NA RAZPIS

Prijava na razpis mora biti pripravljena na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih oziroma ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

V primeru, da prijavitelj pošilja več prijav, mora biti vsaka prijava poslana ali predložena v posebni kuverti z ustreznimi oznakami. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.

Razpisna dokumentacija vsebuje:

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

2. PODATKI O PRIREDITVI

3. OPIS PROGRAMA PRIREDITVE

4. REFERENCE PRIJAVITELJA

5. PROMOCIJA IN OGLAŠEVANJE

6. FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA

7. IZJAVA PRIJAVITELJA

8. IZJAVA ZA PODJETJA (izpolnijo le podjetja)

9. VZOREC POGODBE

10. PRILOGE

11. OBRAZEC ZAKLJUČNEGA POROČILA

12. OBRAZEC ZAHTEVKA ZA IZPLAČILO SREDSTEV

Občina Ajdovščina lahko v primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja pogojev in po že izdani dokončni odločitvi o sofinanciranju prireditve, spremeni odločitev in z izbranim prijaviteljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznostih do Občine Ajdovščina v letu 2016 oz. v preteklih letih, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.

Prijavitelju, ki ne izvede prireditve na način in v obsegu kot je navedel v vlogi, zaradi katerih je prejel sredstva za sofinanciranje prireditev, se dodeljenih sredstev ne izplača oziroma je dolžan vrniti pridobljena sredstva v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi  zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila prejemniku razen, če še pred izvedbo prireditve pridobi soglasje občine Ajdovščina k spremembi programa prireditve.

VII. NAKNADNO ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA:

S sklenitvijo pogodbe o dodelitvi sredstev mora upravičenec po izvedbi prireditve predložiti še:

a)      poročilo o izvedbi prireditve ter dokazila o realizirani prireditvi (izvod letaka oziroma drugega promocijskega materiala ali članek o prireditvi objavljenega v tiskanem ali spletnem mediju),

b)      finančni obračun prireditve, dokazila (fotokopije računov, pogodb, itd.) ter

c)      zahtevek za izplačilo sredstev.

VIII. OBRAVNAVA VLOG:

a)      Vloge bo obravnavala petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.

b)      Vse pravočasno prispele vloge bodo ocenjene na podlagi meril, ki so sestavni del tega razpisa.

c)      Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo.

d)      Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku petih dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku osmih dni od prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelji v predpisanem roku ne bodo dopolnili, se zavrže.

e)      Zoper sklep lahko prijavitelji v roku 8 dni po prejemu, vložijo pritožbo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. O pritožbi odloča župan.

f)        Sredstva bodo upravičenci koristili v skladu s sklenjenimi pogodbami.

IX. ROKI ZA PREDLOŽITEV VLOG:

 

SKLOP 1: TURISTIČNE PRIREDITVE

SKLOP 2: ŠPORTNE PRIREDITVE

Ajdovščina v maju,

Pohod po Vertovčevih poteh,

Rock Batuje,

Kresovanje,

Martinovanje na Brjah,

Prireditev v Vipavskem Križu,

Kulinarična prireditev,

Druge turistične prireditve.

Gorsko kolesarski festival Ajdovščina,

Ultra-trail Vipavska dolina,

Wajdušna obstacle trail run (WOTR),

Kriteiji slovenskih mest,

Kros triatlon Vogršček,

Druge športne prireditve.

Rok za oddajo vlog: 15. 1. 2016 do 10. ure.

 

Vloge za sofinanciranje prireditev Silvestrovanje, Božično-novoletni sejem ter Drsanje s spremljevalnim programom, morajo prijavitelji oddati do najkasneje do 31.3.2015 do 10. ure.

Pisne vloge morajo biti poslane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016« ter navedbo sklopa 1 ali 2. Npr. »Ne odpiraj – javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2016, sklop Turistične prireditve«.

X. OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

Vsi predlagatelji vlog bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni po odpiranju vlog.

XI. INFORMACIJE:

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si. Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo v razpisnem roku  dvignejo v vložišču Občine Ajdovščina. Za vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani pokličejo na tel.št.: 05/365-91-59 (Janja Jazbar) ali pišejo na elektronski naslov janja.jazbar@ajdovscina.si.

Razpis je objavljen na spletnih straneh Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa in razpisne objavimo kot popravek na spletnih straneh, največ 10 dni pred rokom za oddajo vlog.

Številka: 41031-0026/2015

Datum: 11.12. 2015                                                            

Občina Ajdovščina  

Tadej Beočanin 

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija