Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2016

datum: 16.12.2015
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2016.

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS št. 22/1998, 97/2001-ZSDP, 15/2003-ZOPA), 10. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Ajdovščina (Uradni list RS št. 97/2015) ter Letnega programa športa v Občini Ajdovščina za leto 2016, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI AJDOVŠČINA  ZA LETO 2016

I. Občina Ajdovščina bo v letu 2016 sofinancirala naslednje športne programe, oz. področja/podpodročja športa:

A) ŠPORTNI PROGRAMI

1.      Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine

-  celoletni športni programi

- programi v počitnicah in pouka prostih dneh

2. Športna vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami

- celoletni športni programi

- programi v počitnicah in pouka prostih dneh

3. Obštudijske športne dejavnosti

    - celoletni športni programi

4. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

    - programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

5. Kakovostni šport

    - uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa

6. Vrhunski šport

     -programi športnih društev na področju vrhunskega športa

7. Šport invalidov

    - športni programi invalidov

    - programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov

8. Športna rekreacija

    - celoletni ciljni športno rekreativni programi

9. Šport starejših

    - skupinska gibalna vadba starejših

Športna vzgoja otrok in mladine se posebnimi potrebami se vrednoti v okviru točke 1 - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine.  Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov se vrednotijo v okviru točke 6 – Vrhunski šport.

B) RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

1. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

C) ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1. delovanje športnih organizacij, društev

II. Višina sredstev za sofinanciranje področij/podporočij: Za izvedbo javnega razpisa so predvidena sredstva v višini 250.000,00 €. Sredstva pridobljena na javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2016.

III. Vloge prejete na javni razpis bodo vrednotene v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina ter v skladu z Merili, pogoji in kriteriji za vrednotenje programa športa v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 92/2015).

V skladu z Letnim programom športa se sofinancira največ eno usposabljanje in eno izpopolnjevanje strokovnega kadra.

IV. Na razpis se lahko prijavijo:

Splošni pogoji:

- športna društva, ki imajo urejeno ustrezno registracijo,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,

- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa.

      Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

- so registrirani in izvajajo športne programe najmanj eno leto na dan objave javnega

   razpisa,

- imajo sedež v občini in v njej pretežno opravljajo športno dejavnost za prebivalce

  občine (upošteva se dejavnost društva kot celoto, za posamezna področja,

  podpodročja se upošteva posebne pogoje iz pravilnika in meril)

- imajo za prijavljene dejavnosti:

§   zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražene in/ali usposobljene strokovne delavce za opravljanje dela v športu,

§    izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,

§   urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa.

V. Rok za oddajo vlog je četrtek, 14.1.2016. Prijave z zahtevano dokumentacijo, se pošlje po pošti na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina ali odda v sprejemno pisarno Občine Ajdovščina. Prijavo se odda v zaprti kuverti, z oznako  na  prednji strani kuverte: »Ne odpiraj-prijava na javni razpis ŠPORT 2016«. Na hrbtni strani kuverte se izpiše polni naslov pošiljatelja. Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Ajdovščina do 15. ure oziroma, če bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Občina Ajdovščina si pridružuje  pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavi kot popravek na spletnih straneh Občine Ajdovščina, največ 10 dni pred zaključkom razpisa.

Prijavi se priložijo obrazci in drugi dokumenti navedeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni pisarni Občine Ajdovščina ali na spletnih straneh občine: www.ajdovscina.si, pod rubriko: javna naročila, objave, razpisi, zavihek: javni razpisi.

Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci športnih programov dobijo na tel. (05) 365 91 22 – Erika Zavnik ali na Zavodu za šport, Primož Sulič, (05) 364 47 21.

VI. Prejete vloge bo strokovna komisija odpirala v torek, 19.1.2016, po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Sklep o izbiri bodo prijavljeni izvajalci prejeli predvidoma v roku 60 dni po izteku roka za oddajo prijav. Z izbranimi izvajalci bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.

OBČINA AJDOVŠČINA

Besedilo razpisa

Razpisna dokumentacija in navodilo za pripravo ter oddajo vloge

Vzorec pogodbe o sofinanciranju

OBRAZCI: 

Obrazec - podatki o prijavitelju

Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine ter Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami:

- obrazec za celoletne športne program

- obrazec za programe med počitnicami in na pouka proste dni

Obrazec Obštudijske športne dejavnosti

Obrazec Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (z dodanima obrazcema za dodatno vadbeno skupino in za razvrščanje športnih panog)

Obrazec Tehnične športne panoge in miselna igra

Obrazec Kakovostni šport (z dodanim obrazcem za razvrščanje športnih panog)

Obrazec  Vrhunski šport (z dodanim obrazcem za razvrščanje športnih panog)

Obrazec Šport invalidov

Obrazec Športna rekreacija

Obrazec Šport starejših

Obrazec Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

Obrazec Sofinanciranje delovanja športnih društev

Obrazec Izjava o seznanitvi z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije