Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 13.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi, za neodplačno uporabo pritličnega prostora na Goriški 17 v Ajdovščini, za namene izvajanja knjižnične dejavnosti.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v neodplačno uporabo zainteresiranemu uporabniku, prostor št. 16 (cca 19,30 m2) v pritličju stavbe na naslovu Goriška 17, Ajdovščina, za namene izvajanja knjižničarske dejavnosti. 

V skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti se lahko stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik (uporabnik v smislu 8. točke 2. člena ZSPDSLS), lahko odda v brezplačno uporabo.  Upoštevajoč 30. člen ZSPDSLS se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog, razen javnim podjetjem. 

Pogodbeno razmerje se bo sklenilo takoj po prenehanju najemnega razmerja s trenutnim najemnikom, za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja še enkrat za pet let, v  kolikor tega prostora ne bo potreboval noben uporabnik. 

Uporabnik bo dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila in druge stroške, ki bodo opredeljeni in enostransko določeni  v pogodbi. 

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.  Prijavi morajo interesenti priložiti utemeljitev oz. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka in pa podati izjavo, da bodo prostor uporabljali za namene iz prvega odstavka.

Sklep izvede KSD d.o.o. s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-21/2015-4

Datum:    13.11.2015

Namera za sklenitev pogodbe o uporabi