Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti v k.o. Ajdovščina

datum: 14.09.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi služnosti v k.o. Ajdovščina, za potrebe graditve, postavitve in obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja.

Na podlagi  31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1l in 14/15-ZUUJFO) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno pogodbo o ustanovitvi neprave stvarne služnosti na nepremičninah v njeni lasti v k.o. Ajdovščina.

Neprava stvarna služnost se ustanavlja za potrebe graditve, postavitve in obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, vse v skladu s projektirano traso; dostopa do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture v lasti služnostnega upravičenca za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja in odstranjevanja naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja, za čas obratovanja infrastrukture.

Pogodba bo sklenjena po poteku 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Nepremičnine, v zvezi s katerimi se bo sklenila pogodba so:

1082/13, 1082/1, 1064/1, 1064/2, 654 in 631, vse k.o. Ajdovščina.

 
ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 35024-15/2015

Datum:   14.9.2015    

Namera - neposredna pogodba o ustanovitvi služnosti - k.o. Ajdovščina