Javni razpis za delovno mesto direktorja - poveljnika Gasilsko reševalnega centra Ajdovščina

datum: 18.08.2015
kategorija: Javni razpisi

Javni zavod Gasilsko reševalni center Ajdovščina, na podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina (Uradni list RS št. 57/2011) razpisuje delovno mesto direktor-poveljnik javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina.

Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjevati še naslednje pogoje:

- Najmanj sedma stopnja izobrazbe tehnične, družboslovne ali druge ustrezne smeri; (najmanj visokošolska strokovna izobrazba po prejšnjem izobraževalnem sistemu ali visokošolsko izobrazbo prve bolonjske stopnje (podraven 6/2)).

- Najmanj pet let delovnih izkušenj s področja gasilstva, zaščite in reševanja.

- Opravljen strokovni izpit, predpisan z zakonom.

- Da ima sposobnost za vodenje in organiziranje dela.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita, ga mora opraviti v enem letu po nastopu dela. Če ob nastopu dela ni zagotovljenih zakonskih pogojev za opravljanje strokovnega izpita, mora kandidat ta izpit opraviti v enem letu od zagotovitve zakonskih pogojev za njegovo opravljanje.

Mandat direktorja-poveljnika traja štiri leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.

Pisne prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja zavoda, kandidati/-ke pošljejo na naslov: Gasilsko reševalni center Ajdovščina, Tovarniška cesta 3h, 5270 AJDOVŠČINA, s pripisom »Ne odpiraj-prijava na razpis direktor-poveljnik«.

Rok za prijavo je 8 dni od objave na spletni strani Občine Ajdovščina in GRC Ajdovščina.

Predsednik Sveta zavoda

Anton Kreševec

Javni razpis - delovno mesto direktor-poveljnik GRC Ajdovščina